Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Mis on Avaliku Sõna Nõukogu?

Avaliku Sõna Nõukogu on sõltumatu analüüsikeskus, mis arutab avaliku meedia peale esitatavaid kaebusi ning juhib tähelepanu meediaeetilistele probleemidele ka ise. Avaliku Sõna Nõukogusse kuuluvad esindajad erinevatest kodanikeühendustest, sealhulgas Ajakirjanike Liidust ja Meediakoolitajate Liidust.

Avaliku meedia kvaliteet ei ole üksnes ajakirjanike-toimetajate eraasi, vaid avalikkusel on õigus siin arvestatavalt kaasa rääkida.

Avaliku Sõna Nõukogu ei ole kohut mõistev organ, mille eesmärgiks on kellegi karistamine. ASN pakub meedia teemadel avalikku arutelu, esitades oma seisukohad konkreetstes meedia eetikat puudutavates küsimustes kas vabastavate või taunivate lahendite kujul.

Avaliku Sõna Nõukogu ei pretendeeri ainuõigusele analüüsida ja hinnata meedias ilmunud materjale, küll aga pakub lihtsa võimaluse saada sõltumatu hinnang juhtumile isikuil, kes tunnevad, et ajakirjandus on neile liiga teinud.

PRETSEDENDIÕIGUS

Eesti ajakirjanduseetika koodeksi nõuete järgimist hindab mittetulundusühingu Avalik Sõna põhikirjaline tööorgan Avaliku Sõna Nõukogu.

Riigikohtu lahend 3-2-1-17-05, 13. mai 2005

Avaliku Sõna Nõukogu tegutses aastatel 1991–2001 eeskätt ajakirjanduse eneseregulatsiooni organina. Ka praegu evib ASN vastavat oskusteavet ja protseduuri, et pakkuda võimalust eneseregulatsiooni teostamiseks seda soovivatele meediaorganisatsioonidele. Ajakirjanike Liidu kaudu on ASN eneseregulatsiooni organiks liidu liikmetest ajakirjanike jaoks. Eneseregulatsioon toimub ja toimib niivõrd, kuivõrd erinevad meediaväljaanded ja ajakirjanikud arvestavad oma praktilises tegevuses ASNi esitatud seisukohtadega.

Avaliku Sõna Nõukogu annab ka võrdlusvõimaluse otsuste suhtes, mida on langetanud Pressinõukogu - Ajalehtede Liidu loodud uus ajalehtede eneseregulatsiooni organ, mille asutamise peamiseks ajendiks oli ajalehtede rahulolematus ASNi otsustesse kätketud kriitikaga.

ASN-i tegutsemise aja jooksul (alates 1991) on käsitletud üle 600 kaasuse, mille puhul on ajakirjanike ja väljaannete suhtes tehtud nii taunivaid kui ka vabastavaid otsuseid.

Avaliku Sõna Nõukogu on mittetulundusühingu Avalik Sõna põhikirjaline tööorgan. Mittetulundusühingu Avaliku Sõna liikmeteks on Ajakirjanike Liit, Meediakoolitajate Liit, Tarbijakaitse Liit, Juristide Liit ja MTÜ Meediaseire. Avaliku Sõna Nõukogu moodustatakse liikmesorganisatsiooni delegeeritud esindajatest. Nõukogusse kuulub kuni 17 liiget.

ASN ajalugu
Valimik käsitlusi probleemidest meedia eneseregulatsiooni ümber

Jalus Esilehele Tagasi