Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 691
Registr. kuupäev 28.12.18
Kaebuse osapooled Andres Laiapea veebiportaali Uued Uudised kirjutise "Meeleavaldused Toompeal ja Vabaduse väljakul: vägivaldne jõud tuli alati väljaspoolt" (J.Kukk, 13.12.18) kohta.
Sisu eksitavad väited, vastulausest keeldumine
ASN lahend 6.3.19 Lahend: vabastav
vastuväide ei taotle faktivea või tsitaadi parandust

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Andres Laiapea veebiportaali Uued Uudised kirjutise kaebust “Meeleavaldused Toompeal ja Vabaduse väljakul: vägivaldne jõud tuli alati väljaspoolt” (Jüri Kukk, 13.12.18) kohta.

Kaebuse kohaselt esitati kirjutises eksitavaid väiteid, mis puudutasid kaebuse esitaja päev varem ajalehes Kesknädal avaldatud artiklit “Poliitilise vägivalla oht püsib kõrge”. Saadetud vastulause/selgituse avaldamisest portaali Uued Uudised tegevtoimetaja keeldus põhjendusega, et nende puhul on tegemist erakondliku meediakanaliga. Kaebuse esitaja palub hinnata, kas parteilised väljaanded peavad järgima ajakirjanduseetikat.

Uued Uudised ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu selgitab, et ajakirjanduseks saab pidada väljaannet, mis järgib ajakirjanduslikku konventsiooni (vt lähemalt nt ASNi lahend 644). Kui väljaanne ise selgitab, et nad on vaid ühe maailmavaate propagandakanal (vt juhtkiri “Uued Uudised kajastavad ainult rahvuskonservatiivset maailmavaadet, mitte meie vaenajate solvumisi”, 15.12.18), siis nad ilmselgelt ei soovi olla ajakirjandus, mida iseloomustab, et ta teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta (ajakirjanduse eetikakoodeksi p 1.2). Mitteajakirjandusliku väljaande suhtes ei saa rakendada ajakirjanduse eetikakoodeksit. Samas on mõistlik eeldada, et iga väljaanne järgib hea kommunikatsioonitava reegleid.

Kuigi eelviidatud juhtkirjas nimetavad Uued Uudised vastulauset “ideoloogiliste vastaste räuskamiseks” ja “vasakliberaalseks propagandaks”, sätestab vastulause põhimõtte ka võlaõigusseadus. § 1047 kohaselt võib kannatanu ebaõigete andmete avaldamise korral andmete avaldamise eest vastutavalt isikult nõuda andmete ümberlükkamist või paranduse avaldamist. See on aga juriidiline diskursus, milles ASNil rakkepädevus puudub.

Vastulausega ajakirjanduse eetikakoodeksi tähenduses saab parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Vastulauseks ei saa nõuda rohkem ruumi/aega, kui oli kasutada kriitikaks (koodeksi p 5.2).

ASNi hinnangul ei ole kaebuse esitaja käesoleval juhul taotlenud faktivea või tsitaadi parandamist. Pigem soovib ta vaielda vastu väärtushinnangutele, mida peab ebakohaseks. Sellest seisukohast ei ole Uute Uudiste keeldumine vastuolus isegi hea ajakirjandustava põhimõttega. Kui vastulausega taotletakse enamat kui ilmunud faktide ja tsitaatide korrigeerimist, tuleb taotlejal ja toimetusel jõuda avaldamise suhtes kokkuleppele (vt ka ASNi lahend 538). Käesoleval juhul ei ole seda juhtunud, küll on aga vaidlevad pooled avaldanud seisukohta kumbki oma veebikanalis (vt Andres Laiapea “Jüri Kukk: Uued Uudised ei ole ajakirjandus”, 15.12.18), mis on ka võimalik lahendus niisuguseks poliitiliseks väitluseks.

Triinu Vernik,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi