Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 689
Registr. kuupäev 16.11.18
Kaebuse osapooled T.R. Naistelehe kirjutise „Vähiravifondist sai Toivo Tänavsuu elutöö: „Olen parimas mõttes pantvang.”” (K.Kool, 26.9.18 - veebis) kohta.
Sisu väärväited ja vastulause avaldamisest keeldumine
ASN lahend 16.4.19 Lahend: osaliselt tauniv
vastulause osas olnuks mõistlik pooltel saavutada kokkulepe

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas T.R.-i kaebust Naistelehe kirjutise „Vähiravifondist sai Toivo Tänavsuu elutöö: „Olen parimas mõttes pantvang.”” (Kristi Kool, 26.9.18 – veebis) kohta.

Kaebuse kohaselt keskendub kirjutis Toivo Tänavsuule kui vähiravifondi juhile, kuid selles on tehtud viide ka kohtuhagile, mille on Tänavsuu vastu esitanud T.R. Selles on kaebuse esitaja arvates esitatud ebatõeseid väiteid ning teda on kujutatud seaduserikkujana, andmata võimalust omapoolseteks selgitusteks. Ka vastulause avaldamisest toimetus keeldus.

Naisteleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Kaebuse esitajale selgitas Naistelehe peatoimetaja Merle Luik, et artikkel ei sisaldanud T.R-i kohta ühtegi valeväidet ega tsitaati. Peatoimetaja sõnul ei ole Naisteleht esitanud ühtegi süüdistust, vaid refereeris põgusalt pooleliolevat kohtuvaidlust. Kõik vastulauses esitatud väited puudutavad küsimusi, mis leiavad lahenduse viidatud tsiviilasja menetluse käigus.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Naisteleht on rikkunud head ajakirjandustava vastulause avaldamata jätmise osas.

Kirjutistes esitatud faktiväidete suhtes on ASNil keeruline seisukohta anda, sest puuduvad protsessuaalsed vahendid tõe väljaselgitamiseks. Toimetusel lasub avaldatava suhtes tõendamiskohustus (EAEK p 4.1), millest tulebki lähtuda. Kirjutises on esitatud kaudallikatel põhinevat infot menetlusse antud tsiviilasja kohta. Selles on ka väide T.R.-i omavoli kohta. Oma põgususes mõjub eksitavana väide selle kohta, kuidas T.R. vähki põdenud Annabeli vanemate maalimüügikeeldu ignoreerib. Need on tajutavad „tõsiste süüdistustena” EAEK p 5.1 tähenduses, mistõttu tulnuks temalt küsida kommentaar ja avaldada see võimaluse korral juba samas numbris.

Naisteleht oleks võinud avaldada vähemalt hilisema vastulause. Kui toimetus leidis, et taotletav vastulause ei vasta EAEK punktis 5.2 ette nähtud tingimustele, tulnuks toimetusel koostöös vastulause taotlejaga kujundada vastulause vastuvõetavaks nii taotleja kui ka toimetuse jaoks. Kaasuste 538 (ja ka 688) puhul on ASN samalaadses olukorras märkinud, et kui vastulausega taotletakse enamat kui ilmunud faktide ja tsitaatide korrigeerimist, tuleb taotlejal ja toimetusel jõuda kokkuleppele. Toimetusel kui tugevama positsioonil olijal on selle juures võtmeroll. Praegu ei ole toimetus püüdnud konflikti pooli rahuldaval viisil lahendada, jäädes vastulause osas tõrjuvaks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi