Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

Mittetulundusühingu "Avalik Sõna" põhikiri

Mittetulundusühingu "Avalik Sõna" (edaspidi Ühing) tegevuse põhimõteteks on kaitsta ajakirjanike loomevabadust, head ajakirjandustava ja tõde, juhindudes demokraatliku ühiskonnakorralduse ideedest, headest kommetest ja seadusest.

I. Eesmärgid ja tegevusvaldkonnad.

1.1. Ühing on loodud:
1.1.1. kaitsma ajakirjanike ja meediatöötajate loomingulist vabadust;
1.1.2. kaitsma avaliku sõna vabadust;
1.1.3. edendama ajakirjanduse eetilist taset;
1.1.4. välja töötama ajakirjanduseetika reegleid ja jälgima nende täitmist;
1.1.5. kaasa aitama oma tegevusega ajakirjanike professionaalse taseme tõstmisele ja hea ajakirjandustava järgimisele.

1.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
1.2.1. jälgib ajakirjanduse ja ajakirjanike eetilist ja kutsealast taset ja avaldab üldist huvi pakkuvates küsimustes seisukoha;
1.2.2. analüüsib ja arutab massimeedias ilmunud materjale ning kujundab nende suhtes oma seisukoha;
1.2.3. analüüsib ja arutab kaebusi ajakirjanduses (meediakanalites) ilmunud artiklite, eetris olnud saadete sisu kohta ja kujundab nende suhtes oma seisukoha;
1.2.4. juhib ajakirjanike ja meediakanalite vastutavate toimetajate ning valdajate tähelepanu eksimustele hea ajakirjandustava vastu;
1.2.5. annab välja erialakirjandust ning kasutab massimeedia väljundeid oma seisukohtade avalikkusele tutvustamiseks;
1.2.6. arendab muud tegevust, mis aitab kaasa Ühingu eesmärkide saavutamisele.

II. Ühingu õiguslik seisund.

2.1. Ühing on juriidiline isik, mis on loodud vastavalt Mittetulundusühingute seadusele.

2.2. Mittetulundusühingu ametlik nimetus on Avalik Sõna.

2.3. Ühingu asukoht on: Tallinn.

2.4. Oma tegevuses juhindub Ühing seadusest ja käesolevast põhikirjast.

2.5. Ühingul on omanimeline pitsat ja sümboolika.

2.6. Ühingul on iseseisev bilanss. Ühingu vara ja vahendid moodustuvad liikmemaksudest, annetusest ja Ühingu tegevusest saadud vahenditest.

2.7. Ühingu vara ja rahalised vahendid on Ühingu juhataja valduses, kasutuses ja käsutuses Ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras.

III. Ühingu liikmed.

3.1. Ühingu liikmeks võivad olla kõik Ühingu põhikirja tunnistavad ajakirjanike professionaalsed organisatsioonid ja liidud, samuti meediakanalid, nende valdajaid ühendavad organisatsioonid ja liidud, tarbijate ja lugejate-kirjasaatjate jms. ühingud ja seltsid ilma takistusteta.

3.2. Liikmeksolek lõpeb Ühingust välja astumise, liikme juriidilise isikuna lõppemise või Ühingust väljaheitmisega.

3.3. Iga Ühingu liige on vaba Ühingust välja astuma, esitades juhatajale sellekohase kirjaliku avalduse kahekuulise etteteatamisajaga. Liige kannab eelarvelised kohustused jooskva majandusaasta lõpuni.

3.4. Ühingu liikme võib Ühingust välja heita liikmekohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral. Sellekohase otsuse teeb üldkoosolek. Enne vastava hääletamise läbiviimist teavitatakse süüdiolevat liiget kirjalikult ja palutakse esitada viie tööpäeva jooksul oma kirjalikud vastuväited. Otsusest informeeritakse väljaarvatud liiget kümne päeva jooksul.

3.5. Liikmetel on järgmised õigused:
3.5.1. Asutajaliikmetel on õigus delegeerida oma esindajad Ühingu organi - Avaliku Sõna Nõukogu (ASN) - koosseisu, samuti määrata esindajale asendaja; Esindusnormi määrab üldkoosolek;
3.5.2. õigus vahetada ennetähtaegselt oma esindajaid Avaliku Sõna Nõukogus, teatades sellest teistele osalistele ja Ühingu organi juhile (esimehele) kirjalikult üks kuu ette;
3.5.3. õigus saada kord kvartalis ülevaade Avaliku Sõna Nõukogu poolt arutatud asjadest ning langetatud otsustest.

3.6. Liikmetel on järgmised kohustused:
3.6.1. maksta liikmemaksu üldkoosoleku kehtestatud korras;
3.6.2. aidata kaasa Ühingu otsuste, heade tavade, demokraatia ning humanismi ideede levitamisele;
3.6.3. tagada oma liikmete poolt Ühingu otsuste avalikustamise;
3.6.4. järgida rahvusvaheliselt tunnustatud hea ajakirjandustava reegleid ja juhinduda seadusest, samuti austada põhiseaduslikku korda.

IV Üldkoosolek.

4.1. Ühingu kõrgeim organ on üldkoosolek. Korralise või erakorralise üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teeb Ühingu juhataja liikmetele kirjalikult teatavaks vähemalt 7 päeva ette.

4.2. Üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas enne 1. veebruari.

4.3. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.3.1. põhikirja ja eesmärgi muutmine;
4.3.2. juhataja määramine;
4.3.3. liikmete vastuvõtmine, vabastamine ja väljaheitmine;
4.3.4. eelmise majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.5. järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve kinnitamine;
4.3.6. liikmemaksude suuruse määramine ja nende maksmise korra kehtestamine;
4.3.7.Avaliku Sõna Nõukogu kodukorra kinnitamine.

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole liikmetest. Kui koosolek ei ole kvoorumi puudusel pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhataja kolme nädala jooksul kokku uue koosoleku. Uus koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks liiget.

4.5. Üldkoosolekul võivad liikmed päevakorda täiendada omapoolsete ettepanekutega. Päevakorra täiendamise otsustab üldkoosolek lihthäälteenamusega.

V. Juhataja.

5.1. Liikmed valivad kolmeks aastaks juhataja, kes jälgib Põhikirja täitmist lepinguosaliste poolt, kutsub vajadusel kokku lepinguosaliste koosoleku ning peab koosoleku protokolli.

5.2. Asutamisleping, Põhikiri ja muud dokumendid hoitakse juhataja juures.

5.3. Juhataja võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingu juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

VI. Avaliku Sõna Nõukogu.

6.1. Põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks moodustavad liikmed Ühingu alalise organi - Avaliku Sõna Nõukogu -, mis moodustatakse liikmete esindajatest vastavalt üldkoosoleku otsusele. Avaliku Sõna Nõukogu liikmete volitused kehtivad üldreeglina kolm aastat arvates nende delegeerimisest Avaliku Sõna Nõukokku, kui üldkoosolek ei sätesta teisiti.

6.2. Avaliku Sõna Nõukogu juhib esimees, kes valitakse Avaliku Sõna Nõukogu koosseisu poolt lihthäälteenamusega. Esimehel on kaks aseesimeest, kes valitakse samuti lihthäälteenamusega Avaliku Sõna Nõukogu koosseisu poolt.

6.3. Avaliku Sõna Nõukogu pädevuses on Põhikirja punktis 1.2. tähendatud tegevuse teostamine. Avaliku Sõna Nõukogu on pädev langetama otsuseid, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled Avaliku Sõna Nõukokku delegeeritud esindajad ja esimees või üks aseesimees.

VII. Ühingu lõpetamine ja reorganiseerimine.

7.1. Ühingu saab reorganiseerida või lõpetada tingimusel, et otsus on ühehäälne kõigi liikmete poolt.

7.2. Ühingu lõpetamisel antakse pärast kõikide nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle samalaadse põhikirjalise tegevusega mittetulundusühingule või sihtasutusele, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Põhikiri on kinnitatud Asutajate koosolekul 16. aprillil 1997 Seda on muudetud järgmiselt:
1) p. 2.3. osas 08. mail 2002
2) p 7.2. osas 27. novembril 2007

Jalus Esilehele Tagasi