Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 88
Registr. kuupäev 4.3.96
Kaebuse osapooled Kohtunik Helle Tamm ajalehe Sakala (Eda Kivisild "Kohtunik tagastas viinakoorma", 27.1.96) ja ajakirja Luup (Eda Kivisild, Liis Arujärv "Salaviina võrgus", 19.2.96) vastu
Sisu Kohtuniku ja kohtute autoriteedi halvustamine, lugeja eksitamine
ASN lahend 8.5.96 otsus vabastav kogu süüdistuse ulatuses

Avaliku Sõna Nõukogu arutas kohtunik Helle Tamme kaebust ajalehe Sakala ja ajakirja Luup vastu. Kaebus oli ajendatud Sakala kirjutisest "Kohtunik tagastas viinakoorma" (autor Eda Kivisild, 27.1.96) ja Luubi kirjutisest "Salaviina võrgus" (autorid Eda Kivisild ja Liis Arujärv, 19.2.96). Nendes käsitleti Viljandi Maakohtu 1995.a. 11.detsembri otsust, millega lõpetati menetlus Joel Jakobsoni haldusõigusrikkumise asjas HÕS § 1371 lg.1 p.2 järgi vastavalt HÕS § 218 p.1 alusel teos haldusõigusrikkumise koosseisu puudumise tõttu. Kirjutistes kritiseeritakse kohtuotsust ja seeläbi ka kohtunikku. Ajakirjanikud nendivad, et kohtuotsus tähendas sisuliselt salakaubavedaja õigeksmõistmist ja salaviina tagastamist selle vedajale.

Kohtunik Helle Tamm kirjutab kaebuses, et artiklite sisu ja suund on kohtunikku, s.t. teda halvustav. Artiklite eesmärk on H.Tamme hinnangul kahandada õigusemõistmise (ja kohtute) autoriteeti ja kohtuniku väärikust. Artiklid desorienteerivad H.Tamme hinnangul lugejat.

Sakala peatoimetaja Peep Kala sõnul oli ajalehe kirjutise eesmärk pöörata tähelepanu alkoholiseaduse vajalikkusele ja olemasolevate seaduste puudulikkusele. Kohtunik Helle Tamme halvustamine ei olnud Sakala eesmärgiks. Kirjutise pealkirja tekst johtus pealkirjadele esitatavatest stiilinõuetest ja oli pandud toimetuse poolt.

Luubi peatoimetaja Olari Koppeli kinnitusel oli ajakirja kirjutise eesmärk juhtida avalikkuse ja asjaomaste riigiametnike tähelepanu vastavate seaduste puudumisele. Kohtunik Helle Tamme halvustamine ei olnud ka Luubi eesmärgiks.

ASN lähtub otsust langetades tõigast, et Viljandi Maakohtu halduskohtunik Helle Tamm on kohtuotsuse teinud Eesti Vabariigi nimel. Sestap on ajakirjanduseetika kontekstis Helle Tamm avaliku elu tegelane, kelle tegevuse vastu on ajakirjanduse huvi põhjendatud. Kohtuniku ametisse astudes pidi Helle Tamm arvestama tõsiasjaga, et Eesti Vabariigi nimel otsuseid tehes tuleb tal taluda ka Eesti Vabariigi seaduste suhtes tehtavat kriitikat. Kohtunikuna on tal võimalus juhtida seaduseandja tähelepanu kehtiva seaduse puudustele.

ASN leiab, et artiklid ei ole kohtunikku halvustavad. Tekstides ei leidu faktide meelevaldset kasutamist. Otsuse terviktekst, s.o. kohtuniku arvamus asjast on Luubis ka avaldatud. Sakala pealkiri on käsitletav pigem metafoorsena kui eksitavana, sest viinakoorma tagastamine Joel Jakobsonile tulenes otseselt kohtuotsusest. "Veidraks" peab kohtunik Tamme lahendit (mitte kohtunikku ennast) Tarbijakaitseameti peadirektor Enn-Toivo Annuk, mitte ajakirjanikud. ASN leiab, et kohtu kui institutsiooni autoriteeti pole kirjutistes kahjustatud, küll on päevakorda tõstetud Eesti riigi ja rahva jaoks oluline ning ohtlik probleem.

ASN leiab, et kõnealused kirjutised on kooskõlas hea ajakirjandustavaga ning puudub alus tauniva otsuse tegemiseks.

Jalus Esilehele Tagasi