Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 82
Registr. kuupäev 3.5.95
Kaebuse osapooled Ajaleht Eesti Kirik teoloogiaüliõpilaste nimel Õhtulehe vastu (Piret Peensoo "Teoloogiaosakond tuleb sulgeda", 24.4.94)
Sisu Halvustavad, usuteaduskonna üliõpilaste au ja väärikust solvavad väited
ASN lahend 7.6.95 otsus tauniv

Tallinn, 7.6.1995. EELK nädalaleht "Eesti Kirik" kaebas 3. mail 1995 ajalehe "Õhtuleht" peale seoses Piret Peensoo kirjutisega "Teoloogiaosakond tuleb sulgeda" (ÕL, 24. aprillil 1995). Selles on juttu teoloogiatudengi surmast väidetava alkoholimürgituse tagajärjel. "Eesti Kirik" peab avaldatut kaasinimesi alandava hoiakuga tekstiks, mis solvab paljude isikute au ja väärikust, sealhulgas usuteaduskonda, ning annab toimunust moonutatud pildi. Ajalehe "Õhtuleht" toimetus ei pidanud võimalikuks ASN-le selgitada kirjutise ilmumise asjaolusid, küll on aga 11. mail 1995 avaldatud (lühendatult) nelja teoloogi õienduse artiklis esinenud faktivigade kohta. "Eesti Kirik" palub anda ASN-il hinnangu artikli vastavusest ajakirjanduseetika normidele.

Avaliku Sõna Nõukogu, arutanud kaebust, leiab:

1. Uudiste leheküljel ilmunud tekst ei vasta uudise kriteeriumidele, kuna selles ei ole toodud fakte, vaid on esitatud artikli autori isiklikke arvamusi. Head ajakirjandustava eirates esitatakse arvamus faktina. Eiratud on ka teksti tasakaalustatuse põhimõtet: pole uuritud ega vahendatud süüdistavate seisukohti.

2. Autori seisukohad loovad lugejas väärpildi kirjutise objektist, teksti vormianalüüs annab alust kahelda, kas kirjutis pole mitte sihilikult kavandatud maine kahjustamise ja solvanguna. Kuna ei autor ega toimetus ole oma seisukohti esitanud, jääb ASN-ile mulje, et autor klaarib isiklikke suhteid, mis ajakirjanduseetika seisukohast pole hea tava kohane.

3. Surmajuhtum on ajakirjanduses käsitlemist väärt, kui see kätkeb sotsiaalseid probleeme. Vaatlusalune teema väärinuks ajakirjanduslikku analüüsi, mida P.Peensoo kirjutis ei paku. Praegu jääb üle nõustuda "Eesti Kiriku" seisukohaga, et surm on muudetud kaubaks ja seeläbi haavatud leinajaid.

Eeltoodut arvestades ASN otsustab teha vaatlusaluse kirjutise kohta tauniv otsus: kirjutis ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Jalus Esilehele Tagasi