Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 756
Registr. kuupäev 17.4.21
Kaebuse osapooled Vandeadvokaat E.Heringson Äripäeva kirjutise „Juba karistada saanud advokaati ähvardab uuesti aukohus“ (M.Väikenurm, 12.4.21) kohta
Sisu Ühepoolsed mainetkahjustavad süüdistused
ASN lahend 2.6.21 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas vandeadvokaat Enno Heringsoni kaebust Äripäeva kirjutise „Juba karistada saanud advokaati ähvardab uuesti aukohus“ (Marge Väikenurm, 12.4.21) kohta.

Kaebuse kohaselt on kirjutises esitatud ühepoolsed, kaudsed ja mainet kahjustavad süüdistused, mis on oletuslikud ja tähtsusetud (EAEK p 1.5). Kirjutises kritiseerib advokaati Jaak Roospuu, kes pole kaebuse esitaja klient, mistõttu “tal puudub igasugune õigus [Heringsoni] arvustada.“

Äripäev ega selle ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Pealkirjades esitatavad väited on loos avaldatud materjalis (sh Äripäeva varasemates lugudes) avatud: Enno Heringson on saanud advokatuuri aukohtult suure trahvi, tema kohta on esitatud aukohtule uus kaebus ning vaidlusasjas, mille pärast oli advokaat Heringson aukohtu all, on ärimeeste suhtes algatatud kriminaalasi. Seosed, mida kaebuse esitaja kirjutise väidete kohta välja toob, ei tulene ASNi hinnangul otseselt artiklist, vaid kõlavad pigem selle tõlgendusena.

ASN leiab, et advokaadi kriitiseerimiseks ei pea olema advokaadi klient. Samuti ei laiene advokaadi professionaalse tegevuse suhtes EAEK p 1.5 viisil, nagu poleks avalikkusel vaja seda informatsiooni teada. Advokaadi tegevus, käesoleval juhul majanduse vallas, on osalus majandusliku võimu teostamisel ning avalikkusele olulise informatsiooni valdamine. Sel võib avalikkuse jaoks olla tähendusväärne mõju, mistõttu on õigustatud ka ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika advokaadi tegevuse üle.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi