Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 755
Registr. kuupäev 16.4.21
Kaebuse osapooled Nõo vallavalitsus (vallavanem Rain Sangernebo isikus) TV3 saate „Märgatud Eestis“ (T.Libe, 25.3.21) kohta.
Sisu Kajastatava pere (sh väikelapse) kahjustamine delikaatsete andmete avaldamisega
ASN lahend 2.6.21 Lahend: tauniv - juhtumi suhtes puudub ülekaalukas avalik huvi, tähelepanuta jäetakse seotud kohtulahendid ning lugu esitatakse meelelahutuslikus võtmes

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Nõo vallavalitsuse (vallavanem Rain Sangernebo isikus) kaebust TV3 saate „Märgatud Eestis“ (Taavi Libe, 25.3.21) kohta.

Nõo vallavalitsuse hinnangul on tegemist abivajava perega ja saade kahjustas kogu peret, eelkõige peres kasvavat kahe ja poole aastast poega ning raske vaimupuudega pereema. Antud käsitlus ei toeta lapse ega tema perekonna abistamist ning tekitas kahju ka peresid abistavate ametkondade mainele. Telefonitsi tehtud intervjuu Nõo vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Ene Mölteriga jäi saatesse panemata, mistõttu ei olnud sotsiaaltöötajate seisukohad saates esindatud.

TV3 ega saate tootjafirma oma seisukohta ASNile ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus ASN seisukohale, et TV3 on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduse eetikakoodeksi p 4.7 kohaselt „vanemate vaidlusi laste hooldusküsimuste üle üldjuhul ei kajastata“. Olukord, kus lapse vanaema soovib väikelast enda eestkoste alla, ongi olemuselt hooldusvaidlus. Lisaks on see üks väheseid eetikakoodeksi punkte, mille puhul üldjuhul ei rakendu erandid.

Ülekaalukas avalik huvi juhtumi vastu puudub, seda enam et TV3 esitab seda „meelelahutuslikus“ võtmes (määratlus TV3 kodulehel saatetutvustuse juures). Põhjendamatult on täiesti mööda mindud eetikakoodeksi punktidest 4.6 (Andmeid ja arvamusi konkreetsete inimeste tervisliku seisundi kohta ei avaldata, välja arvatud juhul, kui inimene on andmete avaldamisega nõus või kui niisuguste andmete avaldamist nõuab avalikkuse huvi) ja 4.9 (Inimese eraelu puutumatust rikkuvaid materjale avaldatakse vaid juhul, kui avalikkuse huvid kaaluvad üles inimese õiguse privaatsusele).

ASN täheldab, et sotsiaalselt keeruka loo käsitlemiseks ei sobi meelelahutuslik „lendame kaameraga peale“ formaat. Kaebusest nähtub, et vallavalitsuse töötajad ei ole saanud oma seisukohti ette valmistada. Ei ole aru saada, kas telefonikõnede salvestamiseks on olemas vastajate nõusolek. Vanaema väimees selgelt keeldub kaamerameest tuppa laskmast.

Vanaema püüab saategruppi enda huvides ära kasutada, samas kui saatejuht tema räägitavasse kriitiliselt ei suhtu. Saatetegijad on tähelepanuta jätnud väimehe telefonitsi lausutu, et olemas on kolm kohtuotsust saates kajastatava vaidluse kohta. Eetikakoodeksi p 1.2 sätestatud igakülgsuse nõue pole seega täidetud.

Mis puudutab kaebuses märgitud kahju peresid abistatavate ametkondade mainele, siis sellega ASN valdavalt ei nõustu. Nad (k.a vallavanem) on saanud saates telefonitsi palju sõna. Saatest välja jäetud materjali kohta ASNil teave puudub, mistõttu seisukohta selle olulisuse kohta on raske kujundada. Koodeksi p 1.2 kohaselt on ajakirjanduse üks peamine kohustus ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise võimu teostamist. Siia alla liigituvad ka vallavalitsuse sotsiaalametnikud. Küll tekib lahendis eelpool märgitud põhjustel kahtlus, et see kriitiline jälgimine pole olnud piisavalt tõene, aus ega igakülgne.


Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi