Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 674
Registr. kuupäev 11.1.18
Kaebuse osapooled M.R. (F.Luiksaare Õigusbüroo vahendusel) Postimehe kirjutise "Väikeseid poisse duśi all pesnud karatetreener sai kaheaastase töötamise keelu" (L. Velsker, veebis 16.11.17; paberlehes 17.11.17) kohta
Sisu ära kuulamata jätmine, ebatäpsused, loata foto kasutamine
ASN lahend 16.3.18 Lahend: tasakaalustamise osas vabastav; foto avaldamise õiguspärasuse üle tuleks arutleda pigem juriidilises diskursuses, sest siin loob normi mitu EIK otsust.

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas M.R.-i (F. Luiksaare Õigusbüroo vahendusel) kaebust Postimehe kirjutise „Väikeseid poisse duši all pesnud karatetreener sai kaheaastase töötamise keelu“ (Liis Velsker, veebis 16.11.17; paberlehes 17.11.17) kohta.

Kaebuse kohaselt ei ole ajakirjanik ära kuulanud kaebuse esitaja seisukohti. Väide, et „mees jäi Postimehele kättesaamatuks“ on paljasõnaline. Kirjutistes leidub faktieksimusi, kaitse kõiki seisukohti pole loos esitatud, samuti on süüdimõistetu veebis leiduvaid fotosid kasutatud ilma loata.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et igakülgsuse nõude osas ei ole Postimees rikkunud head ajakirjandustava.

Asjaolu, et noortetreener mõistetakse lõplikult süüdi seksuaalkuriteos, on põhjendatud avaliku huvi objekt. Kohtulahendi refereerimine selle asjaolude käsitlemiseks on asjakohane allikas, sest see sisaldab nii süüdistuse kui ka kaitse argumente ega vaja seejuures täiendavat osapoolte ärakuulamist ajakirjanduseetika koodeksi p 4.2 tähenduses. Võimalikud ebatäpsused artikli(te)s ei ole sellise kaaluga, et neid pidada eetikarikkumiseks.

Fotode õigustamatu kasutamise kohta märgib ASN, et siin loob normi mitu Euroopa inimõiguste kohtu (EIK) lahendit (eeskätt nt. Sciacca vs Itaalia 2005; aga ka Peck vs Ühendkuningriigid 2003; Hannover vs Saksamaa 2012), milles fotode kasutamise puhul ajakirjanduslikul eesmärgil rõhutatakse vajadust kaalutleda inimeste informatsioonilise enesemääramise õigust ja foto algset eesmärki. ASN leiab, et EIK väga mitmekülgse õigusliku tõlgenduse kõrvale täiendavat seisukohta esitada ei ole otstarbekas, sest see on õiguslik küsimus.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi