Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 670
Registr. kuupäev 11.12.17
Kaebuse osapooled Satcom OÜ (A.Ditmanni isikus) ajakirja Tiiu kirjutise "Vingugaasiandurite test: vea hind võib olla surm" (E. Laanepere, dets 2017) kohta
Sisu kallutatud hinnangud toodete võrdlemisel
ASN lahend 16.3.18 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Satcom OÜ (Andres Ditmanni isikus) kaebust ajakirja Tiiu kirjutise „Vingugaasiandurite test: vea hind võib olla surm“ (Eha Laanepere, dets 2017) kohta.

Kaebuse kohaselt võrreldakse kirjutises erinevaid vinguandureid ning Satcom OÜ toodet on selles hinnatud valeväidetega ja kallutatult ning on soovitatud toodet mitte osta. Ebaõiglaselt antud halvustav hinnang kahjustab kauba müüki. Samas vastab toode kaebuse esitaja kinnitusel kõikidele normidele. Hindava eksperdina on toimetus kasutanud ostujuhti firmast, mis müüb ise viiest hinnatud tootest kolme.

Tiiu kirjastaja Siim Saidla selgitas, et toimetus on möönnud viga sõnastuses ja avaldanud paranduse. Tema sõnul oli toimetuse viga, et ruumipuudusel ei lisatud testile hindamiskriteeriume. Kirjastaja nõustub kaebuse esitajaga: tooteid ei ole testitud, vaid ilmus tootevõrdlus, mille puhul viib toimetaja end teemaga kurssi ja annab nõu, millele toodet valides tähelepanu pöörata. Toimetuse hinnangul on hinne pandud adekvaatselt: Tiiu ei saa positiivselt esile tõsta toodet, mille pakendil pole esitatud olulist infot.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Tiiu on rikkunud head ajakirjandustava.

Iseenesest on ajakirjanduse tähelepanu ohutustoodete kvaliteedile ja müügiinfole õigustatud. ASNil puuduvad võimalused kindlaks teha, kas kõnealuse toote kohta esitatud väited vastavad tõele. Küll aga on toimetus ka ise tunnistanud, et hindamise metoodikat ei ole artiklis avaldatud. Selles näeb ASN ajakirjanduse eetikakoodeksi p 6.4 rikkumist. See punkt sätestab, et tarbijale suunatud ajakirjandusliku materjali puhul peab auditooriumile selgitama, kuidas võrreldavate toodete valik tehti ning kuidas tooteid testiti.

Käesoleval juhul ei ole toimetus tooteid testinud, vaid lasknud neid kirjeldada asjatundjal, kes ise on seotud samalaadsete toodete turustamisega ja kelle puhul tekib kahtlus võimalikust huvide konfliktist, seda enam et võrdlusvalikus oli tooteid, mida hindaja firma müüb. Vaatluse all oleva toote kohta on hinnanguid antud hoopis teistsuguste kriteeriumide alusel kui ülejäänute osas (keskendudes pakendil avaldatud infole).

Professor Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi