Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 666
Registr. kuupäev 26.10.17
Kaebuse osapooled Kose vallavolikogu esimees U. Silberg, Kose vallavanem M. Pussak jt Harju Elu lugejakirja "Valimistest Kose vallas" (E.Roosnurm, 6.10.17) kohta
Sisu Valeandmete avaldamine ja nende ebapiisav ümberlükkamine hilisemas vabanduses
ASN lahend 28.11.17 Lahend: meelevaldsete väidete kontrollimata avaldamine on taunitav, kuid avaldamisjärgselt on toimetus käitunud korrektselt ja piisavalt

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kose vallavolikogu esimehe Uno Silbergi, Kose vallavanema Merle Pussaku ja vallavolinike Kalle Pormani ja Alvar Kasera kaebust Harju Elu lugejakirja “Valimistest Kose vallas” (Enn Roosnurm, 6.10.17) kohta.

Kaebuse kohaselt on avaldatud kontrollimata väärteavet Kose valla volikogu liikmete ja vallavanema kohta. Kirjutis heitis kõigile selles nimetatud isikutele avalikkuse ees
ebasoodsat valgust üks nädal enne kohaliku omavalitsuse valimisi. Toimetus esitatud asjaolusid ei kontrollinud ega võtnud selgitusteks ühendust ühegi mainitud isikuga. 13. oktoobril 2017 avaldas ajaleht Harju Elu toimetus küll vabanduse, kuid selles ei ole ümber lükatud ühte episoodi, mis puudutas endise Kose kutsekooli 5-korruselist
ühiselamut.

Harju Elu ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et meelevaldsete väidete kontrollimata avaldamine on taunitav, kuid avaldamisjärgselt on toimetus käitunud korrektselt ja piisavalt.

Avaldatu ebakohasust on toimetus tunnistanud järgmises numbris avaldatud vabandusega (“Vabandame!”, 13.10.17), mis põhiosas koosneb Merle Pussaku vastulausest. Kaebusest ei selgu, kas ümber lükkamata jätmise all on silmas peetud vastulause kärpimist või midagi muud. Seetõttu ei saa ASN selle suhtes seisukohta avaldada.

Küll aga on toimetus enda nimel avaldanud teate, et ükski kaebuse esitajate suhtes esitatud väide ei pea paika, samuti et kutsekooli erastamise episoodis märgitud vallavanemaks ei saa olla Merle Pussak. ASNi hinnangul on see piisav ning puudub tarvidus ümberlükkamise käigus väärväidet taasesitada.

Hea ajakirjandustava eeldab, et ajakirjanik või toimetus võivad mõnikord eksida, ning sätestab lahendused, kuidas eksimus heastada (vastulause, veaparandus). Neid on toimetus järginud. Ükski heastav meede ei korva täielikult algse materjaliga põhjustatud kahju, kuid toimetus on seekord teinud eetikakoodeksis sätestatust enamgi. Vabandamine pole antud juhul olnud formaalse reegli järgimine, vaid pigem ajendatud südametunnistusest ning sellisena väärib tunnustust.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi