Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 635
Registr. kuupäev 12.5.16
Kaebuse osapooled Tallinna ringkonnakohtu avalike suhete teenistus (juhataja M.Aleksiuse isikus) LP kirjutise "Alla Raudsepp, juriidilise näidispoomise nurkasurutud ohver" (I.Veidenberg, 7.5.16) kohta
Sisu Seotud osapoolte kuulamata jätmine
ASN lahend 19.10.16 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna Ringkonnakohtu avalike suhete teenistuse (juhataja Malle Aleksiuse isikus) kaebust LP kirjutise “Alla Raudsepp, juriidilise näidispoomise nurkasurutud ohver” (Ingrid Veidenberg, 7.5.16) kohta.

Kaebuse kohaselt on artiklis kirjeldatud kohtu ja endise advokaadi Alla Raudsepa erinevat arusaama tema süüst ainult ühe poole vaatenurgast. Kohtuotsuste argumentatsioon on jäetud materjali esitamisel kõrvale. Vastavalt jõustunud Riigikohtu otsusele on Alla Raudsepp tunnistatud süüdi tunnistaja kihutamises valeütluste andmisele. Väidetes kohtupidamise kohta on artiklis palju ebatõest. Avaldatu murendab inimeste usku õigusriigi toimimisse.

LP (Eesti Päevaleht) ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et LP on rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi intervjueeritava vabadus rääkida asjast iseenda vaatenurgast ja temast ohvrikuvandi konstrueerimine on ajakirjandusliku diskursuse osa ja käsitletav küsimusena ajakirjanduslikust professionaalsusest (mille hindamine ei ole ASNi esmapädevuses), tuleb vastavalt ajakirjanduseetika koodeksis sätestatule esitada igakülgset teavet (p 1.2), tagades, et see ei oleks moonutatud (1.4). Sellest aspektist on taunitav, et intervjueeritava räägitu tasakaalustamiseks pole intervjuus esitatud kohtuotsustes leiduvat argumentatsiooni, mida usutletav tahab ümber lükata.

Vastavalt koodeksi p 1.2 on ajakirjanduse peamisi ülesandeid kriitiliselt jälgida muu hulgas ka kohtuvõimu teostamist, kuid käesoleval juhul pole ajakirjanduslikult uuritud intervjueeritava väiteid, mis muu hulgas käsitlesid kuriteo matkimisega seonduvat, ning need väited jäävad paljasõnaliseks. Väiteid politsei- ja kohtuliku uurimise kohta ei ole kirjutises analüüsitud ega tõendatud.

Triinu Vernik,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi