Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 594
Registr. kuupäev 26.8.14
Kaebuse osapooled Vandeadvokaadid Kari-Paavo Koch ja Tambet Mullari (AB Mullari & Koch) Äripäeva kirjutiste "Skeem: kütus pesti maksudest puhtaks" ja "Müsteerium: Miks Jürgen Järvik kahtlustusest pääses?" (Piret Reiljan, 11.7.14) kohta ning sama teema kajastamise kohta Kuku raadio saates "Äripäev eetris" (15.7.14)
Sisu ebaõiged faktiväited, põhjendamatud väärtushinnangud, mainekahju
ASN lahend 17.11.14 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas vandeadvokaatide Kari-Paavo Kochi ja Tambet Mullari (AB Mullari & Koch) kaebust Äripäeva kirjutiste “Skeem: kütus pesti maksudest puhtaks" ja "Müsteerium: Miks Jürgen Järvik kahtlustusest pääses?” (Piret Reiljan, 11.7.14) kohta ning sama teema kajastamise kohta Kuku raadio saates “Äripäev eetris” (15.7.14).

Kaebuse kohaselt on esitatud ebaõigeid faktiväiteid ning ebakohaseid väärtushinnanguid, seostades advokaadibüroo Soldina Õlibaas OÜ-ga ja Soldina kütuseterminaaliga ning tekitades võimaluse tõlgendada vandeadvokaatide Kochi ja Mullari tegevust kui kaasa-aitamist maksupettusele.

Äripäev ega Kuku raadio ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu on seisukohal, et tegemist on avalikku huvi pälviva teemaga ning “ajakirjanduse üks peamine kohustus on ühiskonnas kriitiliselt jälgida /…/ majandusliku võimu teostamist” (ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 1.2). Artiklis esitatud kahtlus on ASNi hinnangul põhjendatud, kuigi see ei ole piisavalt selgelt avatud.

Kirjutisest nähtub, et kaebuse esitajad advokaatidena mitte üksnes ei nõusta/esinda loo keskmes oleva firma, Soldina kütuseterminaali rentnikfirmat (Soldina Õlibaas OÜ), vaid on nende kaasomanikud. Selle firma ja tema tegevjuhi suhtes on esitatud kahtlustus maksupettuses. Kuigi loo põhifookus keskendub Marko Kalevi ja Jürgen Järviku tegevusele, on advokaadifirma seotus selle ettevõttega samuti õigustatult ajakirjandusliku uurimise tähelepanu all. Majandustegevuses osalejatena laienevad ka firmade omanikele kui “majanduslikku võimu omavatele inimestele” (p. 1.6) avaliku elu tegelaste suhtes kehtivad reeglid.

Ajakirjanik pidanuks siin enne avaldamist uurimistööd jätkama, selgitamaks täpsemalt välja motiivid, miks advokaadid kõnealuses osaühingus osa hoiavad. See võimaldanuks vältida ka ebamäärasust ja oletuslikkust artiklis esitatavates väidetes. Advokaadibüroode tegevus ja vastutus äriühingute osanike või juhtidena võiks eetiliste aspektide osas olla omaette ajakirjanduslik uurimisteema.

ASN leiab, et kaebuses tsiteeritud lõiku – “Avastatud skeemi keskmes oli Ida-Virumaal Soldinas asuv kütuseterminal .../... Ettevõte kuulus skeemi ajal ja kuulub veel praegugi Advokaadibüroo Mullari & Koch OÜ-le, kelle varju peitsid Äripäeva andmetel oma huvid Jürgen Järvik ja Marko Kalev või Kalevi lähikondsed. Advokaadibüroo omanikud on Kari-Paavo Koch ja Tambet Mullari. Praeguseks on Soldina Õlibaas pankrotis ja kahtlustatav maksupettustes.” – ei ole faktide osas vaidlustatud (kaebuse esitajad võtavad OÜ Soldina Õlibaas osa hoidmise omaks). Kuna ettevõtte omanik on advokaadibüroo, siis pole advokaadibüroo omanike nimetamine antud kontekstis väärtushinnang. Ka ei ole advokaate otseselt seostatud maksupettuse skeemi väljatöötamisega, vaid on selgelt väljendatud, et skeemi autorid olid Järvik ja Kalev. Kaebuse esitajad käsitlevad tõeste andmete avaldamist meedias kui mainekahju tekitamist, rõhutades, et lugejal “võib jääda mulje”, et advokaadid on maksupettusega seotud.

Artiklis on kaebuse esitajaid nimetatud vaid möödaminnes. Samuti refereerib Kuku raadio saade “Äripäev eetris” ajalehes ilmunut, milles kaebuse esitajad on kõrvalisel kohal. Arvestades ka varem samal teemal ilmunud kirjutisi ning artikli ümberjutustust Kuku raadio saates, on peamiseks probleemiks advokaatide korduv mainimine kontekstis, milles on uurimise all maksupettus, mille tõttu võivad tekkida mainet kahjustavad konnotatsioonid. Nagu varem öeldud, pidanuks ajakirjanik esitatavaid kahtlusi põhistama. Kahtluste hajutamiseks võinuks ka kaebuse esitajad ise olla rohkem avatud.

ASN nõustub üldiselt kaebuse väitega, et “esindajakonto teenuse osutamine ehk antud
juhul osa hoidmine enda nimel, kuid kliendi arvel kliendi käsundi täitmiseks või muu sarnase õigussuhte alusel on õiguspärane tegevus”. Kaebuse esitajad viitavad seejuures Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse §-le 6. Teisalt ei selgu ebaselgete seonduvate omandisuhete kontekstis, kelle käsundit advokaadid täidavad. Ühest küljest on see info varjul konfidentsiaalsuskohustuse taga, teisalt aga ajakirjandusliku uurimise keskme seisukohast (maksupettused) on see põhjendatud avaliku huvi objektiks. Vastused, mida advokaat Kari-Paavo Koch ajakirjaniku küsimustele artikli avaldamise eel annab, ei too küsimustesse olulist selgust.

Faktiliseks korrigeerimiseks oleksid kaebuse esitajad võinud taotleda ajalehelt vastulause avaldamist, mida meediaorganisatsioonid on eneseregulatsiooni korras kohustunud muutmata-kommenteerimata kujul avaldama ja milles saanuks ka esinduskonto teenuse olemuse avalikkusele lahti seletada. Kaebuse esitajad taotlesid vaid õienduse ja vabanduse avaldamist, mille suhtes olnuks vajalik toimetusega täiendavalt kokkuleppele jõuda.

ASN leiab, et otsest viidet kaebuse esitajate teadlikule kaastegevusele maksupettuse skeemi väljatöötamisel ja realiseerimisel artiklis ei ole.

Eeltoodust lähtuvalt on ASN seisukohal, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Üksnes ajakirjanduslik uurimistöö on jäänud pealiskaudseks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi