Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 550
Registr. kuupäev 21.9.12
Kaebuse osapooled Eruohvitser Mihkel Rohtla Eesti Päevalehe kirjutise "Piirivalve eruohvitser üürib Käsmus riigilt võileivahinna eest kortereid" (T. Jõesaar, 17.9.12) kohta
Sisu valeväited, ära kuulamata jätmine
ASN lahend 16.10.12 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas eruohvitser Mihkel Rohtla kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Piirivalve eruohvitser üürib Käsmus riigilt võileivahinna eest kortereid” (Tuuli Jõesaar, 17.9.12) kohta.

Kaebuse kohaselt on artikkel laimav ning esitab väärväiteid. Kaebuse esitaja kirjutab: “Elan alates 1994. aastast endises vene ohvitseride majas, milles eluruumid ise korrastasin elamiskõlblikeks ja pool maja on alates 1997. aastast reaalselt ja 2007.aastast faktiliselt kasutuseta ja ka elamiskõlbmatu. Pärast arutelu kolleegide ja kõrgemate sõjaväelaste ning Riigikogu liikmetega otsustasin võtta omale missiooni luua MTÜ Käsmu Ohvitseride Kodu. Korrastada eluruumid omade vahenditega, töötada välja visioon antud riigivara majandamiseks ning missioonidelt naasnud ohvitseridele koos perekondadega võimaldada puhkust.” Samas on Vihula vallavalitsus koostamas detailplaneeringut, mis näeb ette hoone lammutamist.

MTÜ Käsmu Ohvitseride Kodu ei ole asunud riigivara majandama (välja üürima), vaid MTÜ registreeriti Rohtla elukohajärgsele aadressile, millega nõustus ka äriregister. Teadmatusest jäi kahjuks MTÜ registreerimine kooskõlastamata Siseministeeriumiga, kellele on vastav taotlus artikli ilmumise ajaks esitatud. Artikli ilmumisele eelnenud poole aasta jooksul pole MTÜ kodulehekülg olnud internetis kättesaadav. Väär on ka väide, et kaebuse esitaja on riigi vara rendile saanud põhjendamatult soodsa hinnaga, sest üürileping on sõlmitud kohtuprotsessi tulemusel ning üürihind kajastab rentniku poolt tehtud parendusi ja konkreetseid elutingimusi majas. Lisaks ei vasta tõele, et kaebuse esitaja oleks olnud artikli kirjutamise ajal kättesaamatu. Tema pöördumisele ajalehe poole toimetus ei vastanud.

Eesti Päevaleht ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajaleht on rikkunud ajakirjanduse eetikakoodeksi punkti 5.1, mille kohaselt tuleb juhul, kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, anda võimaluse korral talle sõna samas numbris. Artiklist ei nähtu, et Rohtlaga oleks püütud aktiivselt kontakti saada. Puudub põhjendus süüdistatava poole kuulamata jätmisele, sest tegu ei olnud aegkriitilise käsitlusega.

Kaebusest nähtub, et terve hulk asjaolusid on loo käsitlemisel tähelepanuta jäänud: nii fakt, et üürileping on sõlmitud kohtuvaidluse tulemusena, seega on loo pealkiri eksitav. Kõrvale on jäetud seegi, et artikli koostamise ajal ei olnud MTÜ kodulehekülg internetis avatud. Loost ei selgu, mil moel on ajakirjanik saanud sellist kodulehekülge tsiteerida – veelgi enam, sellel avaldatud telefoninumbri järgi MTÜga kontakti otsida.

Ebaproportsionaalselt kriitilises kontekstis on tõstatatud küsimus MTÜ registriasukoha kohta. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 29 järgi on juriidilise isiku asukoht “tema juhatuse või juhatust asendava organi asukoht”. Seaduses puudub regulatsioon, et selleks asukohaks ei või olla juhatuse liikme elukoht¹. On levinud tava ja isegi soovitatakse registreerida ühingud nende juhatuse liikme elukohta, mistõttu ei ole kohane seda ühe konkreetse ühingu puhul raske rikkumisena rõhutada.

Ajakirjaniku jaoks pidanuks artiklis tsiteeritud Käsmu muuseumi juhataja Aare Vaigu ütlus, et “Rohtla majas pole pansionaadi moodi tegevust kunagi märgata olnud”, rõhutama vajadust enne artikli avaldamist Rohtla seisukohtade ärakuulamiseks. Seab ju seegi kahtluse alla artikli ühe põhiväite.

Eelmärgitust nähtub, et artikli koostamisel ei ole lähtutud ka eetikakoodeksi igakülgsuse nõudest (p 1.2).

Prof. Epp Lauk,
esimees

___________________________________
¹ Vt nt http://www.vastused.ee/loe/oigus/arioigus/85/ettevotte-registreerimine-elukoha-aadressile.html (viimati külastatud 9.11.12).

Jalus Esilehele Tagasi