Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 548
Registr. kuupäev 16.7.12
Kaebuse osapooled Silvo Piir Kanal 2 saate "Suvereporter" uudislõikude (12.7.12 ja 13.7.12) kohta.
Sisu väärinfo
ASN lahend 16.10.12 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Silvo Piiri kaebust Kanal 2 saate “Suvereporter” uudislõikude kohta (12. ja 13. juulil 2012), mis käsitlesid kaebuse esitaja väidetavat võlgnevust PS Troika laulja Allan Sarri ees.

Kaebuse kohaselt pole õige võlaväide, sest kokkuleppekohast arvet raha tasumiseks ei olnud esitatud. Hilisemast ASNile esitatud dokumentatsioonist selgub, et Allan Sarri on ROA Music Management OÜ-le esitatud arve nr 12-17 dateerinud 23.07.2012. Samuti peab kaebuse esitaja ebakohaseks Allan Sarri väidet, nagu lubanuks Silvo Piir teda ära tappa. Saatelõigust on Silvo Piiri väitel kuulda, et telefonikõne on lõppenud, kuid telefon kinni vajutamata. “Sarri tapmist on nimetatud pärast omavahelist telefonivestlust ning too telefonis kuuldav hääl ei kuulu ka minule. Lindistuse ajal viibisime kontoris, kus oli palju rahvast, ning keegi meie seltskonnast oli seda öelnud,” kirjutab kaebuse esitaja. Silvo Piir ei ole ka rahul sellega, et tal ei võimaldatud asjaolusid piisavas mahus selgitada, ning alles järgmisel päeval eetris olnud tema versioonist oli välja jäetud hulk olulist informatsiooni, muu hulgas see, et “negatiivsed videod Piirist on tehtud PS Troika plaadi promomiseks”.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava.

EAEK p. 5.1. järgi tuleb juhul, kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, pakkuda võimaluse korral sõna kommentaariks samas saates. Et tegu ei olnud aegkriitilise käsitlusega, samas aga äärmiselt mastaapse süüdistusega, siis ei õigusta ühe poole seisukohtade eraldi eetrisselaskmist asjaolu, et teist poolt väidetavalt ei saadud kätte.

Kuigi kogumis on Kanal 2 küll mõlemad konflikti osapooled ära kuulanud, ei vabasta see kohustusest vastavalt EAEK p. 1.2. pakkuda avalikkusele “tõest, ausat ja igakülgset teavet”. Selle nõude täitmiseks ei piisa, et kummalgi konflikti osapoolel lastakse oma lugu lihtsalt ära rääkida, vaid toimetusel tuleb kontrollida esitatavaid väiteid, eriti kui need on teravalt süüdistavad, ning ajakirjandusliku toimetamise mõttes läbi töötada seonduv taustmaterjal. Käesoleval juhul pole vahet tehtud üksik- ja juriidilise isiku vahel, kelle vastu on nõuded esitatud. Kaebuse esitaja Silvo Piir, kellelt arve maksmist nõuti, ei ole äriregistri järgi näiteks üldse arve maksma pidanud ROA Music Management OÜ juhatuse liige.

Tähelepanuta on jäetud asjaolu, et saatelõigus jutuks olnud teenuse eest esitati arve ligi kaks nädalat pärast saate eetrisolekut. Selge pole, millisest avalikust huvist lähtuvalt on kajastatud kahe meelelahutusäris osaleva isiku omavahelisi rahalisi suhteid ning on avaldatud nende vastastikuseid süüdistusi. Teises loos aga räägib klubi Exotica omanik Märt Rebane hoopis firmast LP Music Management OÜ (mille juhatuse liige on Silvo Piir).

Meediaeetilise probleemi loob eeskätt asjaolu, et konflikti on kajastatud meelelahutuslikus formaadis. Sealjuures ei ole ka jätkuloos säilitatud käsitluse neutraalsust: sisse on toodud teemasse mittepuutuvaid detaile (telefonikõne salvestis teise uudisloo lõpus), samuti on Silvo Piiri väiteid uuesti kommenteerinud Allan Sarri, kes juba esitas süüdistusi esimeses uudisloos.

Kahe meelelahutusärimehe omavahelised suhted ei ületa avaliku huvi künnist, küll aga on seda saadetes käsitlemata jäänud probleem, kuidas üldse arveldatakse meelelahutusäris.

ASNil puuduvad protsessuaalsed võimalused tuvastada tõde uudislugudes esitatud faktiväidete osas. ASN vaid hindab, kuivõrd on ajakirjanik ja meediaorganisatsioon järginud materjali esitamisel head ajakirjandustava. Samas puudub ka ajakirjandusorganisatsioonil suutlikkus olla kohtumõistjaks tsiviilõiguslikus võlavaidluses, seda enam et vastastikku teineteist süüdistavate poolte lugudes on terve rida täpsustamist vajavaid asjaolusid, mille suhtes vaadeldavad uudislood selgust ei anna. Niisuguste vaidluste lahenduspädevus on kohtul, ajakirjandusliku teleprogrammi muuutmine “avalikkuse kohtusaaliks” ei teeni avalikkuse õigust saada usaldusväärset ja igakülgset teavet.

Mis puudutab tapmisähvardust telefoni teel, siis saates kõlanud helilõigu autentsust ning selle kooskõla uudislõikudes esitatavate versioonidega on äärmiselt keeruline hinnata. Selle autentsust ja avaldamisväärsust tulnuks Silvo Piiri väidete valgusel enne avaldamist hinnata Kanal 2-l.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi