Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 527
Registr. kuupäev 3.11.11
Kaebuse osapooled Juuste Akadeemia OÜ (juhatuse liikme Kerli Mägari isikus) Eesti Ekspressi kirjutise "Juuste Akadeemia võttis naiselt juuksed ja raha" (K.Vainküla, 13.10.11) kohta
Sisu väärinfo, mainekahjustus
ASN lahend 15.12.11 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Juuste Akadeemia OÜ (juhatuse liikme Kerli Mägari isikus) kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Juuste Akadeemia võttis naiselt juuksed ja raha” (Kirsti Vainküla, 13.10.11) kohta.

Kaebuse kohaselt sisaldab artikkel hulga ebatäpsusi, mida ajakirjanik ja toimetus ei olnud kaebuse esitaja palvel nõus korrigeerima ei enne ega pärast artikli ilmumist. Kaebus toob esile 12 faktiviga. Ajakirjanik on lähtunud kliendi seisukohtadest ning Juuste Akadeemial ei ole võimaldatud oma seisukohta võrreldavas mahus esitada. Tähelepanuta on jäetud ka Soome eksperdi arvamus konkreetse juhtumi kohta.

Eesti Ekspress ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjandus ei ole üldjuhul vahend poolte vaidluse lahendamiseks – selleks on teised institutsioonid, kes kaasavad vajadusel eksperte jm. Eesti Ekspressi sellisel käsitlusel, mis süüdistab firmat ühe kliendi kaebuse alusel, puudub ka avaliku huvi mõõde. Tarbimisvaldkonnas peaks info ülekülluse tingimustes professionaalse ajakirjanduse ülesanne olema eeskätt igakülgse ja teaduspõhise analüütilise teabe esitamine, võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke turvalisi valikuid. Niisugust infot kirjutis aga ei sisalda.

Artikkel eirab teadvalt ühe vaidluspoole seisukohti – sellele viitab toimetuse soovimatus ära kuulata Juuste Akadeemia asjassepuutuvaid selgitusi. Ka ASNil puudub pädevus hinnata, kuivõrd asjakohased on Juuste Akadeemia täiendavad selgitused (s.h emafirma eksperdi hinnang) konkreetse juhtumi kontekstis, kuid ka artiklist ei nähtu, et oleks kasutatud sõltumatute oma ala asjatundjate abi juhtunu kirjeldamisel.

Konflikti olemus ja detailid on esitatud eeskätt loos nimetatud Vaima positsioonilt, aga esitatud neutraalse jutustusena – et nii asjad olidki: et asjaolud on kontrollitud ning see mõjub tõesena. Näiteks saksa juuksuri seisukohti on esitatud tegelikult Vaima meenutusena. Samas nähtub Juuste Akadeemia kaebusest, et firma positsiooni ei ole ära kuulatud ning seda on esitatud eksitavalt. ASN leiab, et ajakirjanduseetika rikkumine seisnebki konkreetse žanrivõtte eksitustloovas kasutuses – artiklist ei nähtu, milliseid Juuste Akadeemia seisukohti esitatakse Vaima vahendatuna ja milliseid otse allikalt saaduna (ja kas viimaseid üldse on).

Artikkel tekitab firmale mainekahju, samas ei ole võimaldatud firmale ka vastulauset.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi