Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 510
Registr. kuupäev 8.6.11
Kaebuse osapooled MTÜ "Vene Kool Eestis" (A.Lobovi isikus) Kuku raadio saate "KoolOn" (K.Kossar, 16.5.11) kohta
Sisu eksitavad ja hinnangulised väiteid, mis kahjustavad kaebuse esitaja head nime ja mainet
ASN lahend 17.6.11 Lahend: vabastav
[ lisatud kaebuse esitaja reaktsioon]

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas MTÜ "Vene Kool Eestis" (Andrei Lobovi isikus) kaebust Kuku raadio saate "KoolOn" (Kristel Kossar, 16.5.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on ajakirjanik intervjueerimisel esitanud tegelikkusele mittevastavaid väiteid, mis kahjustavad kaebuse esitaja head nime ja mainet. Ajakirjanik väitis kaebuse esitaja kinnitusel, et MTÜ “Vene Kool Eestis” on seda tüüpi organisatsioon, mida väga armastab rahastada Venemaa valitsus. Samuti olevat ajakirjanik väitnud, et “Vene Kool Eestis” organisatsiooni tagant paistavad Venemaa poliitikute kõrvad.

Kuku raadio toimetaja Kristel Kossar selgitas ASNile, et lausutud kommentaari näol oli tegemist tema kui ajakirjaniku arvamusega, mis põhineb organisatsiooni varasemal tegevusel: näiteks organisatsiooni korraldatud konverents, mida peeti enne valimisi, oli haridusministri Tõnis Lukase väitel provokatsiooniline ettevõtmine, mis küttis valimiste eel vene lapsevanemate kirgi valelike ja moonutatud väidetega. Konverentsist võtsid osa Inimõiguste teabekeskuse juht Aleksei Semjonov, Venemaa saatkonna toetusel töötav Venemaa Kaasmaalaste Ühenduste Liit, kuid ka poliitikud Dmitri Klenski ja Andrei Zarenkov. Konverentsil osalemisest teatas meedia vahendusel Öine Vahtkond. Ajakirjanik viitab ka Kaitsepolitsei aastaraamatule, mille kohaselt rahastavad Vene ametivõimud Eesti venelaste organisatsioone, tehes seda peamiselt venekeelse hariduse ja kultuuri toetamise egiidi all.

Kuku raadio peatoimetaja kt Ulla Länts lisas, et kaebuse esitajale on toimetus pakkunud sõna vastulauseks, aga ta ei ole seda kasutanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kuku raadio ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjaniku viidatud asjaoludel on tegu poliitilise debatiga. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt on poliitilises diskussioonis sõnavabadus kõige enam kaitstud ning tolereeritavad on isegi emotsionaalselt äärmuslikud seisukohad. Kaebuse esitaja ei ole ka näidanud, milles konkreetselt seisneb nende hea nime kahjustamine.

Ajakirjanik on piisavalt põhistanud, millele tuginedes on ta oma väiteid esitanud. Ka ei ole ajakirjanik väitnud, et “organisatsiooni “Vene Kool Eestis” tagant paistavad Venemaa poliitikute kõrvad”, vaid et “paistavad venemeelsete poliitikute kõrvad”, mis on põhimõtteline erinevus.

Prof. Epp Lauk,
esimees


Katke A.Lobovi reaktsioonist lahendile (pressiteade, 29.7.11):
Kokkuvõttes sisaldab käesolev lahend hulga ebatäpsusi ja väärväiteid. Näiteks Andrei Zarenkov ei võtnud konverentsist osa. Samas osales konverentsil ja esines auditooriumi ees minister Tõnis Lukase poolt meie konverentsi eel, 22. septembril 2010, kokku kutsutud nõukoja kuuiku esindaja.
Meid toetas tõepoolest palju organisatsioone. Samas, mida saab eeltoodud faktidest järeldada? Vastus on ebaselge. Konverentsi rahalisi kulusid kandsid korraldajad – Eesti kodanikud.
Tegelikkusele ei vasta ASNi Kuku raadio peatoimetaja kt-le Ulla Läntsile viitav kinnitus, et “kaebuse esitajale on toimetus pakkunud sõna vastulauseks, aga ta ei ole seda kasutanud.”
Samal päeval, kui saabus ASNi lahend, saatsime päringu asjassepuutuvatele isikutele – ASNile ja Kuku raadiole –, milles palusime osundada, millises vormis laekus Kuku raadio “pakkumine”, mida kaebuse esitaja “ei kasutanud”. Järgmisel päeval laekus vastus Ulla Läntsilt, milles öeldakse, et “saate juhi Kristel Kossari väitel ei keeldunud ta saates Teie seisukohti esitamast ja Kuku raadio on jätkuvalt valmis seda tegema. Oleme avatud ja kuulame ära erinevaid arvamusi ja seisukohti”.

[Tõlge vene keelest.]

Jalus Esilehele Tagasi