Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 506
Registr. kuupäev 14.4.11
Kaebuse osapooled V.E. Kanal 2 saate "Reporter" lõikude (22.3.11 ja 6.4.11) kohta
Sisu Põhjendamatute kannatuste põhjustamine, eraelusse tungimine, väärinfo ja laim
ASN lahend 17.6.11 Lahend: osaliselt tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas V.E. kaebust Kanal 2 saate "Reporter" lõikude (22.3.11 ja 6.4.11) kohta, milles käsitleti sugulastevahelist tüli surnud pereliikme matmisel.

Kaebuse kohaselt on käsitlus tendentslik, andes sõna kaebuse esitaja eksabikaasale ja ignoreerides lahkunule lähedalseisvate isikute seisukohti ja fakte. Lahkunu abikaasat ignoreeriti loos ka liitperenime lühendamisega.

Kanal 2 ega ajakirjanikud ASNile oma seisukohti ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et mõlemad vaidlevad osapooled on saanud lugudes proportsionaalselt sõna, mille osas Kanal 2 pole ajakirjanduseetika koodeksi nõudeid rikkunud.

ASN rõhutab aga, et lugude esitamisel puudub pieteeditunne surma ja lahkunu suhtes ning asjaosaliste eraeluliste detailide rõhutamisega kuritarvitab ajakirjandusorganisatsioon avalikkuse tähelepanu – avalikku huvi enamiku puhul neist ei ole.

Konflikti osapooled on ise toonud teema meedia ette ning eraelulisi detaile on kõik asjaosalised rääkinud vabatahtlikult, süüdistades samas vastaspoolt. Sellises olukorras, nagu ASN on ka varasematel puhkudel rõhutanud, lasub vastutus oma eraeluliste andmete levitamise eest ka konflikti osapooltel endil, eriti kui nende andmete avaldamisega püütakse heita varju vastaspoolele. Hea ajakirjandustava juurde kuulub mõlema osapoole seisukohtade esitamine, mistõttu pole asjakohane kaebuse esitaja pretensioon, et reporter on sõna andnud ka konflikti vastaspoolele. Asjakohane pole ka etteheide lahkunu abikaasa liitperenime meelevaldse lühendamise kohta (jättes nimetamata lahkunuga ühise nimeosa). Nime on (ilmselt) teksti lühiduse huvides kärbitud suulises tekstis, kuid see on täielikuna esitatud nimetiitreis.

Taunitav on samas täielik pieteeditunde puudumine lahkunu ja üldse surma vastu mõlemas loos. See avaldub ebakohases detailide esitamises surnu kohta, lahkunu tütre teravates isiklikes süüdistustes oma isa vastu, samuti reporteri teksti ebadiskreetses tonaalsuses. Ääretult kohatuna mõjub reporteri lösutamine kirstu otsas kabelis (esimeses loos).

Enamik esitatavaid detaile kahjustab asjaosaliste privaatsust. Surnul aga puudub üldse võimalus enda privaatsust ja mainet kaitsta. Asjaolu, et konflikti osapooled on eraelulisi andmeid avaldanud vabatahtlikult, ei kohusta toimetust kogu andmestikku avaldama. Lähtuda tuleks pigem asjaosaliste huvidest, mida viimased ei pruugi konfliktiolukorras ise adekvaatselt tajudagi. Jätkuloo avaldamine on seda kohatum, et see detailiseerib veelgi enam eraelulisi seiku, ei sisalda põhimõtteliselt uut informatsiooni, on esitatud meelelahutuslikus formaadis (nt taustamuusika valikul) ning näib seeläbi kantud (lahkunu sünniaastapäeval) pigem kanali ärihuvidest.

ASN leiab, et Kanal 2 on rikkunud head ajakirjandustava nii lahkunu kui ka omaste kohta eraeluliste detailide avaldamisega (privaatsuse rikkumisega). Vaadeldaval juhul pole tegemist avalikkuse jaoks olulise teabega, mille mitteavaldamine võiks kahjustada avalikkuse vajadust olla informeeritud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi