Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 502
Registr. kuupäev 22.3.11
Kaebuse osapooled Tallinna abilinnapea Yana Toom Kanal 2 saate "Reporter" uudisloo '20 Tallinna õpetajat saadeti keeleeksamile' (16.3.11) kohta
Sisu väärinfo
ASN lahend 28.4.11 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna abilinnapea Yana Toomi kaebust Kanal 2 saate “Reporter” uudisloo “20 Tallinna õpetajat saadeti keeleeksamile” (16.3.11) kohta.

Kaebuse esitaja väitel on tegu valeandmete esitamisega ning tahtliku paanika külvamisega: Tallinna linn ei kavatse puuduliku riigikeeleoskusega õpetajaid vallandada, vaid linn hoolitseb nende keeleõppe eest kuni vastava keeletaseme saavutamiseni.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et valdavalt ei ole Kanal 2 head ajakirjandustava rikkunud.

Tegemist on 29-sekundilise diktoritekstiga katteplaani taustal, mille esituslaad on suhteliselt neutraalne. Kaebusest ei nähtu, millist osa infost peab kaebuse esitaja vääraks. Kaebuse esitaja väitel oli õpetajate koguarv vale, kuid ei esita samas õiget arvu. Seetõttu puudub võimalus ka eksituse ulatuse üle otsustada.

ASN leiab, et kui ajakirjanduses avaldatakse ebaõigeid väiteid, tuleks esmalt – eeldades meediaorganisatsioonilt heausksust, et eksitud pole tahtlikult – pöörduda toimetuse poole ning taotleda valeandmete ümberlükkamist (vastulauset). Selleks annab aluse nii ajakirjanduseetika koodeks, meediateenuste seadus kui ka võlaõigusseadus. Avalikkuse huvides on, et toimetus tekkinud vead võimalikult kiiresti ja märgatavalt parandab. Iga faktieksimus ei ole ASNi hinnangul automaatselt eetikarikkumine – vea tekkeks võib olla erinevaid, ka toimetusest mittesõltuvaid põhjusi. Ka käesoleva juhul kasutatud lühiuudise vorm ei võimalda igakülgsuse printsiipi väga ulatuslikult rakendada. Alles kui toimetus keeldub paranduse või vastulause avaldamisest, saab edasi arutleda võimaliku eetilise probleemi üle.

ASN nõustub, et uudise lause “Kui õpetaja (…) eesti keelt selgeks ei saa, siis kaalutakse nendega töösuhte lõpetamist” on umbisikuline ja ebamäärane, sest sealt ei selgu, kes kaalub. Uudisest ei nähtu selle info allikaid ning pole arusaadav, kas tegu on faktiväite või arvamusega. Samas ei ole “kaalumist” väidetud otsesõnu ka linnavalitsuse suhtes, kuigi see tuleb kontekstiliselt ühe võimalusena arvesse. Selliselgi puhul olnuks efektiivseim viis taotleda toimetuselt vastulauset eelpool toodud põhjustel.

Kaebuses toodud väide, et Kanal 2 külvab tahtlikult paanikat, pole piisavalt põhistatud: puudub viide sihtrühmale, selge kinnitus paanika tekkimise kohta ning tõendus tahtluse kohta.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi