Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 495
Registr. kuupäev 7.1.11
Kaebuse osapooled Vene Teatri näitleja Natalja Dõmtšenko ajalehe MK-Estonia kirjutise "Наталья Дымченко: «В жизни я не стерва»" (L.Turpakova, 27.10.10) kohta
Sisu Kokkulepete murdmine, intervjuusse paranduste tegemise mittevõimaldamine, väärinfo
ASN lahend 28.4.11 Lahend: hinnanguta, sest poolte väited on vastukäivad ja tõde ei ole võimalik välja selgitada

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Vene Teatri näitleja Natalja Dõmtšenko kaebust ajalehe MK-Estonia kirjutise “Наталья Дымченко: «В жизни я не стерва»” (Liana Turpakova, 27.10.10) kohta.

Kaebuse kohaselt on ajalehes ilmunud intervjuus Dõmtšenkot tsiteeritud ebatäpselt, samuti ei ole ajakirjanik kinni pidanud antud lubadustest: mitte avaldada Playboy sisekülgede fotosid, mitte keskenduda intervjuus Playboy fotodele ja teha heatahtlik portreeintervjuu. Samuti ei reageerinud toimetus palvetele korrigeerida intervjuu teksti. Ilmunu põhjustas kaebuse esitajale põhjendamatuid kannatusi.

MK-Estonia peatoimetaja Andrei Titov selgitas oma vastuses, et ainus ajend selle intervjuu tegemiseks olid Dõmtšenko fotod Playboys ning seda pidanuks näitleja ise mõistma. Intervjuu andis ta vabatahtlikult, kuigi võinuks ka keelduda sellest täielikult või mõnede küsimuste osas. Ajakirjanik informeeris Dõmtšenkot artikli tähtaegadest, kuid näitleja ei vastanud tähtaegselt e-kirjadele ega telefonikõnedele. Seetõttu läks artikkel trükki esialgsel kujul. Peatoimetaja kirjutab, et näitleja ei andnud kuidagi märku sellest, et muudatusi intervjuutekstis tuleb pidada põhimõttelisteks. Ajakirjanik ei ole peatoimetaja sõnul rikkunud lepingut, sest seda pole kirjaliku dokumendina sõlmitud. Artiklis toodud väited (pealkiri, esilehe viide) pärinevad intervjueeritava enda öeldust. Muudatused lausetes aga ei ole peatoimetaja kinnitusel moonutanud öeldu mõtet.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et poolte seisukohad ja selgitused toimunu (eeskätt lubadustest kinnipidamise) suhtes on vastukäivad ning ASNil puuduvad protsessuaalsed vahendid sellises olukorras tõe väljaselgitamiseks. Samuti puudub ressurss võõrkeelse intervjuu toormaterjali läbitöötamiseks. Kaebuse esitaja kinnitab muuhulgas, et osa intervjuud on tehtud telefonitsi, mis muudab juhtumi käsitlemise veelgi keerukamaks. Seetõttu ei anna ASN kaasuses tavapärast hinnangut skaalal vabastav-tauniv, vaid esitab üldised seonduvad seisukohad sedalaadi juhtumite kohta.

1. ASN soovitab kokkulepped ajakirjaniku ja allika vahel vormistada enne intervjuud, vajadusel kirjalikult taasesitatavas vormis. Kuigi ka suuline kokkulepe on sisuliselt leping, on vaid kirjaliku leppe korral võimalik hiljem vaidlusaluseid asjaolusid selgitada. Ajakirjanik ei saa eirata toimetuse töö reegleid, aga ei tohi ka anda allikale katteta lubadusi (EAEK p 3.3).

2. Näitleja on avaliku elu tegelane. Seda küll piiratud ulatuses (sest tal ei ole poliitilist ega majanduslikku võimu, küll aga teenib ta elatist enda isiku eksponeerimisega). Draamanäitleja poseerimine erootika-ajakirjale õigustab ajakirjanduse suuremat tähelepanu. Toimetus ei pruugi siiski olla kriitiliselt hinnanguline – seda enam, et see mõjutab hilisemat allika valmisolekut meediaga suhelda ja intervjuusid anda.

3. Isegi avaliku elu tegelasel ei ole kohustust intervjuud anda, kuid juba antud intervjuu kuulub ajakirjanikule ja seda ei saa üldjuhul tagasi kutsuda ega suures mahus ümber kirjutada.

4. Toimetus peaks arvestama intervjueeritava märkustega juba enne avaldamist, eriti tsitaatide sõnastustäpsuse osas; intervjueeritav aga toimetuse tähtaegadega, kui need on talle teada. Teisalt puudub otsene põhjus sõnastuse ebatäpsusi pidada automaatselt eetikarikkumiseks – suuliselt räägitu kirjalik ülestähendamine võib objektiivselt kaasa tuua tähendusnihkeid, samuti see, mil moel ajakirjanik tajus allika jutu mõtet. Sedalaadi juhtumitel tuleks esmalt pöörduda toimetuse poole taotlusega avaldada täpsustus või vastulause. Vastavalt EAEK p 5.2 on toimetusel kohustus vastulause avaldada.

Artikli pealkirja sõnastuse osas (стерва = vulg. raibe, ka libu) asus ASN mittetaunivale seisukohale, sest see on tsitaat intervjuust. Samas maitseküsimused ei ole ASNi pädevuses.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi