Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 492
Registr. kuupäev 5.1.11
Kaebuse osapooled Nordic Digital AS (Photopoint; esindaja Jevgenia Dotsenko) ajalehe Infopress kirjutise "Лохотрон" (J.Kapov, 3.12.10) kohta
Sisu faktivead, vastulause võimaldamisest keeldumine
ASN lahend 24.1.11 Lahend: tauniv

LAHEND
24. jaanuar 2011

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Nordic Digital AS-i (Photopoint; esindaja Jevgenia Dotsenko isikus) kaebust ajalehe Infopress kirjutise "Лохотрон" (Jevgeni Kapov, 3.12.10) kohta. Artikli autor kõneleb ühest oma isiklikust ebameeldivast kogemusest fotoaparaadi objektiivi parandamisel.

Kaebuse kohaselt sisaldab artikkel ebatäpsusi: purunenud fotoaparaati ei remontinud Photopoint, vaid Canoni esindus, kuhu Photopoint tellimused edastab. Samuti maksti kliendile tagasi kogu ettemaksuna saadud raha. Et faktivead korrigeerida, soovis kaebuse esitaja avaldada vastulauset. Esmalt soovis peatoimetaja raha tagastamist tõendavat õiendit, seejärel aga teatas, et vastulause taotlus ei kuulu rahuldamisele. Kaebuse esitaja on nördinud, et toimetus ei kontrollinud faktiväidete paikapidavust enne avaldamist.

Ajalehe Infopress peatoimetaja Nonna Lavrova selgitas ASNile, et artiklis on viidatud, et fotoaparaadi objektiivi parandati mujal kui Photopoint’is. Kas asjaolu, kas objektiivi remonti vajanud inimesele maksti tagasi kogu ettemaks või osa sellest, ei pea peatoimetaja sedavõrd tähtsaks ja see ei ole süüdistuse keskmeks, nii et see vajaks vastulausega korrigeerimist. Peatoimetaja märgib, et Jevgeni Kapov on staažika ajakirjanikuna toimetuse jaoks sedavõrd usaldusväärne, et tema väidete suhtes kahtlusi ei teki. Samuti ei vaidlusta kaebuse esitaja kirjutise põhilisi fakte ja järeldusi teeninduse kvaliteedi suhtes. Toimetuse arvates ei sisaldanud vastulause uut informatsiooni, mistõttu otsustas toimetus seda mitte avaldada. Alternatiivina võinuks peatoimetaja arvates vastulause ilmuda koos toimetuse kommentaariga, milles oleks osutatud tähelepanu sagedastele kaebustele Photopoint’i klientidelt.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Infopress on rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi klienditeeninduse kvaliteet on põhjendatult avaliku huvi objektiks, tuleb tõsiste süüdistuste esitamisel koheselt ära kuulata ka teine pool. Käesoleval juhul pole seda tehtud, veelgi enam: rahuldamata jäeti vastulause taotlus. Eetikakoodeksiga on keelatud ka toimetusepoolsete hinnanguliste kommentaaride lisamine vastulausele.

ASN märgib vaatlusaluse artikli puhul ka autori huvide konflikti ja erapoolikust – ta käsitleb konfliktsituatsiooni, milles ta oli ise osaline. Ainuüksi see asjaolu pidanuks pälvima toimetuse tähelepanu ning tingima ajakirjandusorganisatsiooni poolse kõigi asjaosaliste tasakaalustatud ärakuulamise enne artikli ilmumist (EAEK p 4.2 ja 5.1).

Samuti ei ole põhistatud toimetuse subjektiivne hinnang ses suhtes, missugused loo detailid võivad potentsiaalselt mõjutada kajastatava firma mainet ja millised mitte. Teenindusettevõtte usaldusväärsust võib muuhulgas mõjutada ka asjaolu, kas remondi teostamatusel tagastatakse kogu ettemaks või osa sellest. Igakülgsena avaldatud materjali puhul suudab lugeja ise otsustada, missugused loo detailid lood on olulised.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi