Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 489
Registr. kuupäev 16.11.10
Kaebuse osapooled Inna Pihlak ja Sende Lipu Hiiu Lehe kirjutise "Kas masu jõudis Emmastesse alles nüüd?" (A.Poldre, 5.11.10) kohta
Sisu Ühepoolne artikkel, mis sisaldab faktivigu ja oletusi
ASN lahend 24.1.11 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Inna Pihlaku ja Sende Lipu kaebust (laekunud Mare Sarapuu vahendusel) Hiiu Lehe kirjutise “Kas masu jõudis Emmastesse alles nüüd?” (Annika Poldre, 5.11.10) kohta.

Kaebuse järgi on artikkel ühepoolne ja kallutatud: selles antakse meelevaldseid hinnanguid teise osapoolega rääkimata. Artikkel sisaldab faktivigu ja oletusi. Viimased puudutavad eeskätt möödavaatamist asjaoludest, et valla otsustusorganite protokollitud tahe on olnud Sõru muuseumi likvideerimine, et vallavalitsus on ka ise Leader’i programmist taotlenud raha muuseumi jaoks ja ka saanud, jm detaile. Kaebuse lisana on esitatud hulk artiklis ära kuulamata jäänud osapoolte isikute kirjalikke arvamusavaldusi käsitletavate teemade kohta.

Hiiu Lehe toimetus ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Kirjaliku selgituse saatis ajakirjanik Annika Poldre, kes ei ole Hiiu Lehe toimetuse töötaja ega püsiautor. Enda sõnul nägi ta analoogiat paljude Harjumaa valdadega, kus samuti “võimu kaotanud seltskond (või valimisliit) ei suuda väärikalt tagasi astuda ega soovi anda uutele tegijatele võimalust ennast tõestada ja teostada”. Autori väitel on ta vestelnud erinevate osapooltega (küll mitte inimestega sellest rühmitusest, kes on esitanud kaebuse). Autori ettepanekul avaldas Hiiu Leht artikli koos vastaspoole arvamuste eraldi lisamisega. Artikli ilmumise hetkeks oli vallavalitsus muuseumi likvideerimise otsusest loobunud. Autor jääb oma arvamuse juurde, et “Emmaste vald on rahalistes raskustes ja seda olukorda kasutab opositsioon ära võimuvõitluses. Mis mõneti on ka mõistetav, kui öelda, et selline ongi demokraatia.”

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Hiiu Leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel on üks osa kajastustest võimuvõitluse kohta Emmaste vallas. Poliitilistel oponentidel (s.h kaebuse esitajatel) võivadki olla erinevad arusaamad vaidlusaluste küsimuste suhtes. Ajakirjanduse kohus on neid igakülgselt ja tasakaalustatult (kõiki osapooli ära kuulates) esitada. Vastasseisu projitseerimine ajakirjandusväljaandele ei ole ASNi hinnangul konstruktiivne: tegemist on kohaliku tasandi poliitilise debatiga, mille piiramine ei ole avalikes huvides. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt on avaliku võimu teostamisega seotud küsimuste aruteludel sõnavabadus kõige enam kaitstud ning tolereeritavad on isegi emotsionaalselt äärmuslikud seisukohad, eeskätt võimu teostajate aadressil.

Kuigi artikkel on kriitiline opositsiooni suhtes – milleks on ajakirjanikulgi õigus –, on artikliski viidatud opositsiooni esindava Ülo Kikase seisukohtadele. Ajalehe samal küljel on avaldatud Helja Kapteini artikkel “Võitlus võimu ja vaimu vahel”, mis toob esile vallavalitsuse vastasel piketil domineerinud seisukohti ja mida märgivad positiivselt ka kaebuse esitajad. Lugude kõrvalveerul on ära toodud nii praeguse kui ka endise volikogu esimehe seisukohad eriarvamusi põhjustavates küsimustes. Sellest nähtuvalt on sama lehekülje ulatuses arvamuste mitmekülgsus tagatud. Kaebuse osapoolte esitatud materjalidest nähtub, et vallavalitsuse oponeerijate seisukohti on Hiiu Lehes avaldatud nii enne kui ka pärast kõnealuse artikli ilmumist.

Andes hinnangut ajakirjandusorganisatsiooni ja ajakirjaniku tegevusele, ei väljenda ASNi seisukoht hoiakuid poliitilise debati osapoolte väidete ja hoiakute asjakohasuse ja paikapidavuse suhtes, sest selleks puudub ASNil pädevus. ASNil puudub ka protsessuaalne võimalus faktoloogia laiaulatuslikuks läbitöötamiseks kaebuse lisamaterjalide põhjal ning seotud osapooltel on otstarbekas pöörduda faktivigade õiendamiseks otse toimetuse poole.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi