Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 482
Registr. kuupäev 8.10.10
Kaebuse osapooled Pärnu linnavolikogu liige Tatjana Jaanson Pärnu Postimehe kirjutise "Linnavolinikud Jaanson ja Mäe rikkusid seadust" (T.Roosaar, 22.9.10) kohta
Sisu seaduserikkumises süüdistamine pealkirjas, ilma väidet põhistava kohtuotsuseta
ASN lahend 15.11.10 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Pärnu linnavolikogu liikme Tatjana Jaansoni kaebust Pärnu Postimehe kirjutise “Linnavolinikud Jaanson ja Mäe rikkusid seadust” (Teet Roosaar, 22.9.10) kohta.

Kaebuse esitaja hinnangul rikub pealkirjas esitatav väide seaduserikkumise kohta tema mainet, sest seaduserikkumist saab tuvastada vaid kohus. Kaebuse kohaselt on volikogu saalis kõneldu artiklis esitatud kontekstist väljarebituna ja sisuliselt moonutatuna. Kaebuse esitaja nõuab ajalehelt vabandust.

Pärnu Postimehe peatoimetaja Peeter Raidla selgitas ASNile, et Vahur Mäe ja Tatjana Jaanson osalesid Pärnu Linnavolikogu istungil toimunud hääletamisel päevakorrapunktis, mis puudutas otseselt Pärnu Sõudeklubi huve (vara tasuta kasutusse andmine). Samas nii Mäe kui ka Jaanson kuuluvad sõudeklubi juhatusse. Selline olukord sisaldas huvide konflikti nii eetilises kui ka korruptsioonivastase seaduse mõistes. Politsei jättis väärteomenetluse algatamata põhjusel, et volikogu hääletus ei mõjutanud Pärnu Sõudeklubi majanduslikku seisu. Viimane aga ei mõjuta küsimuse eetilist aspekti.

Ajalehe uudistetoimetaja Teet Roosaar selgitas ASNile, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 5 järgi ei tohi volikogu liige osa võtta sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 25 lg 1. Huvide konfliktiga on tegu juhul, kui ametiisik osaleb otsuse tegemisel, mis oluliselt mõjutab tema või temaga seotud juriidilise isiku majandushuve. Lõplikku selgust ei ole veel küsimuses, kuivõrd tegelikult mõjutas Rääma 27 kinnistu tasuta sõudeklubi kasutusse andmine sõudeklubi majandushuve, samas kui teoreetiline mõju on kindlasti olemas.

Ajaleht avaldas pärast politsei menetlustoimingute lõppu vabanduse (13. oktoobril 2010), samal päeval ilmus ka teemakohane täpsustav uudis (“Politsei ei pea Jaansoni ja Mäe hääletamist väärteoks”). Lisaks said pealkirjas süüdistatud isikud esitada omapoolse nägemuse asjaoludest 24. oktoobril 2010 (“Selgitus: Korruptsioonisüüdistuse tagamaadest”).

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Pärnu Postimees on järginud head ajakirjandustava.

Kuigi võib kahelda pealkirjas esitatava väite juriidilises täpsuses – pigem on see ennatlik ja eksitav –, on toimetus teinud kõik endast oleneva, et asjaolude selginemisel ebatäpsus korrigeerida: esitas paranduse (EAEK p 5.3) ja vabanduse ning andis võimaluse ka omapoolseteks selgitusteks (vastulause p 5.2 tähenduses). Selles kontekstis ei ole sündmuste ekslik väärtusselitus käsitletav eetikarikkumisena.

ASN ei pea artiklit kaebuse esitaja mainet kahjustavaks, sest poliitikul avaliku elu tegelasena tuleb paratamatult taluda ajakirjanduse tavalisest suuremat tähelepanu ja kriitikat. Käesoleval juhul on avalikkuse huvi volikogu otsustusmehhanismide suhtes õigustatud ja kriitiline hoiak põhjendatud.

Volikogu stenogrammide tsitaatide täpsuse üle puudub ASNil võimalus otsustada, sest kaebus ei täpsusta moonutuse olemust ega esita ka stenogrammi ennast.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi