Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 476
Registr. kuupäev 15.8.10
Kaebuse osapooled Lasva Agro OÜ (vandeadvokaat Kaspar Lind) Maalehe kirjutise "Petturist marjakasvataja peab PRIA-le pool miljonit tagasi maksma" (H.Raamets, 3.6.10) kohta
Sisu väärandmete avaldamine, artikli elektroonilisest arhiivist kustutamisest keeldumine
ASN lahend 20.9.10 Lahend: tauniv negatiivse sildistamise osas pealkirjas

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Lasva Agro OÜ (vandeadvokaat Kaspar Lind) kaebust Maalehe kirjutise “Petturist marjakasvataja peab PRIA-le pool miljonit tagasi maksma” (Heli Raamets, 3.6.10) kohta.

Kaebuse kohaselt on artiklis Lasva Agro OÜ kohta esitatud valesid ja eksitavaid faktiväiteid: firmale ei ole esitatud nõuet poole miljoni krooni tagastamiseks. Sellest tulenevalt osutub ebakohaseks artiklis kasutatud väärtushinnang. Artikkel sekkub selliselt käimasolevasse kohtuvaidlusse Lasva Agro OÜ ja PRIA vahel. Kaebuse esitaja soovib, et ajaleht kustutaks uudise väljaande elektroonilisest keskkonnast.

Maalehe peatoimetaja Aivar Viidik edastas ASNile vastuse, mis on varem saadetud vandeadvokaat Kaspar Linnule. Toimetuse kinnitusel on artiklis selgelt käsitletud PRIA otsust trahvida Lasva Agrot 538 193 krooniga ning see summa peetakse tasaarveldusega kinni kolme järgmise aasta toetussummadest. PRIA käskkirja kohaselt on Lasva Agro OÜ 2009. aastal taotlustes näidatud mustsõstraistanduse aluse pinna ja reaalselt kindlakstehtud pinna erinevus üle 50%. Omapoolsete selgituste andmiseks on antud võimalus ka Lasva Agro OÜ esindajale Margus Ojapervele, kes tunnistas Maalehele, et tegelikkuses istandust enam ei ole. Maaleht tugines omapoolsete hinnangute andmisel PRIA käskkirjas ja selle vaide otsuses fikseeritud asjaoludele. Toimetuse vastuses kinnitatakse, et tavainimese mõistliku arusaama kohaselt on nii suure erinevusega andmete esitamise korral täiesti kohane hinnang, et tegemist on pettusega.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Maaleht pole järginud head ajakirjandustava pealkirja sõnastamisel.

Pealkirjas firma kohta kasutatud väljend “pettur” on sildistav, tugineb oletuslikule tõlgendusele ega ole põhistatud artiklis toodud faktidega. Petturlus on juriidiliselt sisustatav termin. Hinnangu firma tegevusele saanuks jätta lugeja teha.

Raskesti mõistetavast kirjutisest selgub, et Lasva Agro OÜ sai neli aastat toetust nõuetele mittevastava istanduse eest (kuni paarkümmend istikut hektari kohta normaalseks peetava 3000 asemel). Pärast kontrolli otsustas PRIA kontrollibüroo juhataja Mariell Jõesalu sõnul “kolme aasta jooksul pidada ettevõtjale makstavatelt teistelt toetustelt trahvina kinni alusetult taotletud summa”. ASNile esitatud materjalidest ei nähtu, et tsitaat oleks vale. ASNi hinnangul on tõlgendamise küsimus, kas tasaarvelduse korras trahvi maksmine on samaväärne toetuse tagasimaksmisega.

Mis puudutab kaebuse esitaja taotlust kustutada artikkel ajalehe elektroonilisest keskkonnast (internetist), siis Avaliku Sõna Nõukogu toetab ajalehtede elektrooniliste arhiivide puutumatust, s.t et paralleelselt paberväljaandes avaldatud lood säiliksid seal avalikkusele kättesaadavana esialgsel kujul. Küll aga on soovitav uute asjaolude ilmnemisel (vastulause, toimetuse õiendus või täpsustus, sõltumatu analüütiku või kogu hinnang vms) vastav informatsioon artikli juurde lisada.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi