Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 473
Registr. kuupäev 15.8.10
Kaebuse osapooled Olga Närgi Narvskaja Gazeta kirjutise "Ostorožno, žuliki ot vlasti" (G.Afanasjev, 6.5.10) kohta
Sisu väärandmete avaldamine
ASN lahend 20.9.10 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Narva linnavolikogu liikme Olga Närgi kaebust Narvskaja Gazeta kirjutise “Осторожно, жулики от власти!” (“Ettevaatust, sulid võimu juurest!”; 6.5.2010, autor Gennadi Afanasjev) kohta.

Kaebuse esitaja kinnitusel ei ole artiklis esitatud faktiväited korrektsed ja kahjustavad mainet. Temalt kui süüdistatavalt keegi kommentaari ei küsinud ning toimetus jättis tähelepanuta ka artiklis viidatud volikirja andja vastulause taotluse.

Narvskaja Gazeta peatoimetaja Sergei Stepanovi selgitusel ilmus kõnealune artikkel arvamusrubriigis ning kajastab autori arvamust korteriühistus juhtunu suhtes. Olga Närgi kui linnavolikogu liikme tegevuse suhtes on õigustatud avalikkuse kõrgendatud huvi, seda enam et Närgi on samalaadse tegevusega viimase aasta jooksul ennegi tähelepanu köitnud. Närgi pole toimetusele vastulausetaotlust ega pretensioone esitanud. Samuti ei soovinud volikirja andja esitada vastulauset artikli kohta, vaid artikli illustratsiooniks olnud politseile esitatud avalduse kohta. Ka oli volikirja andja visiit toimetusse olnud “emotsionaal-agressiivse” iseloomuga.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Narvskaja Gazeta on rikkunud head ajakirjandustava.

On tõsi, et linnavolikogu liikme suhtes on õigustatud avalikkuse kõrgendatud huvi. Samas sisaldab artikkel kaebuse esitaja kohta tõsiseid süüdistusi (dokumendi võltsimine), mille puhul tulnuks omal algatusel kohe küsida asjaosalise kommentaari (EAEK p 5.1). Asjaolu, et toimetus otsustas kirjutise paigutada arvamuslugude rubriiki, ei vabasta autorit ega toimetust kohustusest esitada loo materjal täpselt (p 1.4) ja igakülgselt (p 1.2), kõiki osapooli ära kuulates (p 4.2) ning fakte, oletusi ja arvamusi lahus hoides (p 4.1). Samuti lasus toimetusel kohustus kontrollida esitatava informatsiooni tõesust, ka juhul, kui autor ei olnud toimetuse töötaja (p 3.5). Kui vead avaldatud materjalis ilmnevad pärast avaldamist, tuleb toimetusel avaldada parandus (p 5.3). Kõik need eetikakoodeksi nõuded on vaadeldava kirjutise puhul täitmata. Loole esitatud täpsustus, mille Narvskaja Gazeta artiklis kuulamata jäänud osapool avaldas ajalehes Gorod (“A жулики– кто?” (“Kes siis on sulid?”), 14.5.2010, autorid Konstantin Varakin ja Ljudmilla Assejeva), viitab selgelt, et neil olnuks seisukoht käsitletava teema kohta lisada ka Narvskaja Gazetas.

Mis puudutab artiklile illustratsioonina lisatud käsikirjalist avaldust politseile vahejuhtumi uurimiseks, siis on ASN veendumusel, et see sisaldab informatsiooni samaväärselt artikli põhitekstiga. Kui see uurimisorgani töödokument on leidnud tiražeerimist ajalehes, siis laieneb selles esitatud väära või täpsustamist vajava info kohta õigus vastulauseks samalaadselt, nagu toimetusmaterjali puhul. Käesoleval juhul ei selgu illustratsioonina esitatud dokumendi koopiast, kas see on üldse politseile esitatud (pole vastavat märget), kas see on menetlusse võetud ning kas ja missuguseid menetlustoiminguid on sellega seoses läbi viidud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

___________________________________
Loe ka ASNi märgukirja Narva korteriühistute tegevust puudutavate vaidluste kohta meedias

Jalus Esilehele Tagasi