Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 458
Registr. kuupäev 5.3.10
Kaebuse osapooled Mikitamäe vallavolikogu aseesimees Maarika Prost ajalehes Setomaa artiklile "Mis saab Mikitamäe raamatukogust?" (15.2.10) online-versioonis lisatud kommentaari (O.Ruitlane, 18.2.10) kohta
Sisu solvav ja nime teotav sõnakasutus
ASN lahend 20.4.10 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Mikitamäe vallavolikogu liikme Maarika Prosti kaebust ajalehe Setomaa vastu seoses Olavi Ruitlase kommentaariga kirjutise “Mis saab Mikitamäe raamatukogust?” (15.2.10) juures.

Kaebuse järgi on kommentaaris põhjendamatuid kannatusi tekitades mõnitatud kaebuse esitaja perekonnanime. Kaebuse esitajat paneb nördima ka asjaolu, et ajalehe Setomaa toimetaja Igor Taro on võtnud endale õiguse algatada avalik diskussioon ja avada ajalehe kommentaarium, kuigi ajalehte annab välja valdade liit ja rahastab kultuuriministeerium. Kaebuse esitajat häirib, et “ajakirjanik Igor Taro on algatanud Mikitamäe Raamatukogu lahtiolekuaegade säilitamiseks allkirjade kogumise ja valeliku informatsiooni leviku selles kontekstis Mikitamäe vallas”.

Ajalehe Setomaa toimetaja Igor Taro selgitas ASNile, et kaebus ei puuduta ajakirjanduslikku materjali, vaid loole lisatud kommentaari, mille sisu ei halda toimetus rohkemal määral kui kommentaari avalikustamisele lubades või mittelubades. Olavi Ruitlase kommentaaris esineb toimetaja hinnangul küll piiripealne sõnademäng, kuid selle põhjustas rahulolematus Mikitamäe volikogu otsusega ning kommentaaris väljendati seisukohta kõigi raamatukogu lahtiolekuaja lühendamise poolt hääletanud volinike suhtes. Ajalehte Setomaa rahastab Setomaa Kultuuriprogramm, mille rahaeraldised kinnitab kogukonna esindajatest koosnev nõukogu. Kuigi ajalehe väljaandjaks on Setomaa Valdade Liit, teostab lehe toimetaja iseseisvat toimetuspoliitikat. Viimase juurde kuulub ka avaliku diskussiooni algatamine. Toimetaja palub ASNil ühtlasi hinnata poliitilist survet, mida avaldab toimetusele Riigikogu liige Inara Luigas muu hulgas kultuuriministrile esitatud kirjaliku küsimuse (10.3.10) abil.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Setomaa ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebuse põhjustanud kommentaar ei ole otseselt ajakirjanduslik toimetusmaterjal, vaid lugeja tagasiside käsitletud küsimusele, mille väljendaja end nimeliselt identifitseerib ja võtab sellega ka vastutuse. ASN nõustub toimetaja hinnanguga sõnademängu piiripealsuse osas, kuid käsitleb seda pigem maitseküsimusena, mille üle otsustamine ei ole ASNi pädevuses.

ASNi hinnangul on vallavolikogu otsus raamatukogu lahtiolekuaegade kohta vallaelanike ja piirkonna jaoks tervikuna ülekaaluka avaliku huvi objektiks ning selle käsitlus ajalehes, sealhulgas selle suhtes avaliku debati tekitamine igati õigustatud. Kaebuse esitaja etteheited selle suhtes, et ajaleht on algatanud avaliku diskussiooni ning et toimetaja näitab üles kodanikuaktiivsust, on arusaamatud ja põhjendamatud.

Lugejakommentaari on põhjustanud kaebuse esitanud vallavoliniku tegevus raamatukogu lahtiolekuaegade üle otsustamisel. Selles mõttes on avalikkuse pahameele talumine (isegi isiklikku laadi ründena) poliitiku poliitilise vastutuse osa. ASN märgib siiski, et poliitilises debatis oleks enam kasu arvamusavaldustest, milles ei keskenduta inimese nimele, vaid pigem tema tegudele.

ASNil puudub piisav informatsioon, andmaks hinnangut võimalike poliitiliste manipulatsioonide suhtes. ASN väljendab lootust, et ajalehe Setomaa väljaandjad ja finantseerijad lähtuvad eelkõige üldistest ja demokraatlikest kommunikatsioonivabaduse põhimõtetest, mitte poliitilistest või isiklikest huvidest.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi