Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 433
Registr. kuupäev 28.9.09
Kaebuse osapooled MTÜ Kose Kunstikeskus Kose Teataja kirjutise "Erakunstikool Anne 5 aastat, ei sulge veel uksi" (juuni 2009) kohta.
Sisu vastulausest keeldumine
ASN lahend 20.10.09 Lahend: osaliselt tauniv
otsest vastulause realiseerimise õigust artiklist ei lähtu, kuid toimetus on artikli selliselt kontekstualiseerinud, et, lähtudes avalikkuse igakülgse informeerimise kohustusest, olnuks õigustatud kunstikooli täpsustava info avaldamine

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas MTÜ Kose Kunstikeskus (juhatuse liikmed Tiia Rodi ja Margit Mikk) kaebust Kose valla ajalehe Kose Teataja tegevuse kohta.

Kaebuse kohaselt soovis MTÜ Kose Kunstikeskus avaldada vastulauset Kose Teatajas ilmunud artiklile “Erakunstikool Anne 5 aastat, ei sulge veel uksi” (Anne Tootmaa, juuni 2009), millest aga lehe toimetaja keeldus, kuigi vastulause tekst oli eelmise kontakti põhjal toimetajaga ümber tehtud.

Kose Teataja toimetaja Sirje Bärg, kes vaatlusaluse vastasseisu tekkimise hetkel oli ka volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liige, selgitas ASNile, et artikkel Saaremaa Kunstistuudiost sai ajalehes avaldatud vallavolikogu liikmete initsiatiivil, näitamaks, milliseid muid rahastamismooduseid lisaks valla toetusele on teistel samalaadsetel erakunstikoolidel. Kuigi Kose Teataja on hoidunud igasuguste kriitiliste artiklite avaldamisest ja edastanud need vallavalitsusele ja volikogule lahendamiseks, tegi maikuine Kose Teataja erandi ja ilmus Kose Kunstikooli rahastamisraskustest kõnelev artikkel “Kas Kose Kunstikool peab sügisel uksed sulgema?“ Seepeale algatati toimetaja kinnitusel Kose valla kodulehel olevas foorumis anonüümne diskussioon, mis kohati muutus inetuks ja isiklikuks. Esimene versioon Kose Kunstikooli vastuartiklist sisaldas väärväidet huvihariduse rahastamise põhimõtete kohta. Hiljem, konsulteerinud vallavalitsuse liikmetega, leidis toimetaja, et diskussioon tuleb lõpetada, kuna Anne Tootmaa artikkel ei nõua vastamist ja kohaliku lehe maht on piiratud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et üldisest vastulauseõiguse printsiibist lähtudes ei sisalda Anne Tootmaa artikkel Kose Kunstikooli suhtes teravat kriitikat, vääri faktiväiteid ega tsitaate, mis annaksid otsese aluse vastulause esitamisele. Nimetatud artikkel ei kõnelegi üldse mitte Kosel, vaid hoopis Kuressaares asuvast kunstikoolist.

Samas on MTÜst Saaremaa Kunstistuudiost kõnelev artikkel toimetuse poolt kontekstualiseeritud selliselt, et selle seos päevakajaliste vaidlustega Kose vallas kunstikooli rahastamise üle on ilmne. Otsese seose Kose Kunstikooliga loob artikli saatelause, samuti artikli tellimine toimetuse poolt samaaegselt keskusteludega Kose vallas ning sõnakasutuslik paralleel peakirjas kuu varasema Kose Kunstikooli puudutava artikli peakirjaga. ASNi hinnangul on kahte samalaadilist kunstikooli eristavad detailid väljatoomiseks diskussioonis siiski sedavõrd olulised, et toimetusest olnuks mõistlik Kose Kunstikooli poolne täpsustus käsitluse igakülgsuse huvides avaldada. Vajadusel saanuks teksti kokkuleppel autoritega lühendada vms.

Avalikkuse igakülgse informeerimise kohustus kehtib demokraatlikus ühiskonnas nii vallavõimu kui ka ajakirjanduse (s.h vallalehtede) suhtes. Ootuse Kose Teataja seesuguseks toimimiseks annab infolehe poolt ajakirjanduse formaadi jäljendamine, mille puhul tuleks eeldamisi järgida ka kõiki ‘päris’ ajakirjanduse konventsioone. Vallalehe toimetaja sedastab küll, et volikogu ja vallavalitsuse infoleht püüab eeskätt edastada vastuvõetud otsuseid ja jagada informatsiooni võimalikult laiale rahvahulgale ning vältida kriitiliste ja konflikti sisaldavate materjalide ilmumist, kuid see põhimõte ei kajastu avalikult ajalehe päises või impressumis, ajalehe statuudis ega üheski muus õigustloovas aktis. Kose vallavalitsuse poolt edastatud materjalidest nähtub, et statuuti valla ajalehel ei ole, küll aga on vallavalitsuse määrusega kehtestatud näiteks reklaami hinnakiri. Ka reklaami müümine valla infolehes tekitab ootusi lehe kui konventsionaalselt välja antava ajakirjandusväljaande suhtes, samas aga lehe toimetuspõhimõtted lubavad tõlgendada vallalehte pigem kohaliku võimu instrumendina.

Avalikku debatti oluliste küsimuste üle vallas tuleks pigem soosida ning väidetavad tagasilöögid diskussioonikultuuris veebifoorumis ei tohiks olla põhjuseks debatist loobumiseks.

Prof. Epp Lauk,
esimees
Jalus Esilehele Tagasi