Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 432
Registr. kuupäev 28.9.09
Kaebuse osapooled Sindi linnalehe Sindi Sõnumid toimetaja Kristiina Sauväli linnapea Mati Mettuse tegevuse kohta
Sisu ajalehenumbri levikusse laskmise peatamine, toimetajast mööda minnes vahelehe lisamine
ASN lahend 2.12.09 Seisukoht (linnapea tegevuse suhtes tauniv)

SEISUKOHT

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Sindi Sõnumite toimetaja Kristiina Sauväli’ kaebust linnapea Mati Mettuse tegevuse suhtes septembris 2009.

Kaebuse kohaselt peatas linnapea valmistrükitud tiraaži levitamise ning keelas ka valmis lehe ülesriputamise linna koduleheküljele. Hiljem selgus, et linnapea initsiatiivil oli lehele lisatud toimetajast mööda minnes vaheleht, milles muu hulgas oli ka linnapead ennast valimiste kandidaadina tutvustav artikkel.

Linnapea Mati Mettus vastas selgituseks ASNile, et linnavalitsus on ajalehe väljaandja, vastutades ka lehe sisu eest. Linnapea väitel on paaril viimasel aastal ilmnenud rahulolematus lehe toimetamise kvaliteedi suhtes, kuid suvel ei õnnestunud vaatamata esialgsetele kokkulepetele töövõtulepingut toimetajaga lõpetada. Linnapea toob lehe levikusse lubamisega viivitamise põhjuseks lehe kujunduslikud, tehnilised ja sisulised vajakajäämised. Lisatud vaheleht peaks andma toimetajale suunised, kuidas on kujunduslikult ja tehniliselt õige ajalehte teha, toimetaja enda tehtut ei muudetud. Ka avaldatavate materjalide valik on linnapea hinnangul ebapädev, samuti on toimetaja tasakaalustamatult avaldanud valimistel kandideerijate tutvustusi, jättes aga valimisliidu “Kodulinn Sindi” esindajad (kelle seas kandideeris ka linnapea Mettus) valimiste kontekstis tribüünita.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Sindi (endine) linnapea on käitunud linna ajalehe ilmutamisse sekkudes sobimatult.

Ajaleht on linnapea selgituse kohaselt asutatud linnavolikogu protokollilise otsusega. Volikogu istungil 8. oktoobril 2009, kus käesolevat küsimust ajalehe toimetaja initsiatiivil arutati, rõhutas volikogu protokollilises seisukohas tahet käsitleda ajalehte Sindi Sõnumid sõltumatu ajakirjandusväljaandena, mis lähtub heast ajakirjandustavast.

Avaliku Sõna Nõukogu on varem väljendanud seisukohta (näiteks kaasuses 390), et kohaliku omavalitsuse ajalehtede puhul on ajakirjanduslike väljaannetena funktsioneerimiseks tarvilik toimetusvabaduse institutsionaliseerimine. See tähendab niisuguste reeglite kehtestamist, millega tagatakse väljaande sisuline sõltumatus. Selleks võib olla volikogu kehtestatav statuut, milles muu hulgas nähakse ette väljaande eesmärgid (kuidas rahuldatakse avalikku huvi), toimetaja õigused ja vastutus, kohaliku omavalitsuse täidesaatva võimu roll ajalehe väljaandmisel ning muud küsimused, mille reguleerimine on ootuspärasuse ja läbipaistvuse printsiibist lähtuvalt oluline. See loob ka regulatiivse baasi juhtudeks, kus arutuse all on toimetaja professionaalne pädevus ning põhjust on etteheideteks.

ASN leiab, et linnapea sekkumine toimetustegevusse oli hoolimata linnapea poolt toimetaja suhtes tehtud professionaalsete etteheidete sisust põhjendamatu ja käsitletav poliitilise vahelesegamisena, mis pigem kahjustas linna ajalehe positsiooni teabeallikana.

Ajalehe väljaandmisel ajakirjanduse põhireeglite alusel on toimetaja isikuks, kes lõplikult otsustab väljaande sisu üle ning vastutab materjali valiku, usaldusväärsuse ja objektiivsuse eest. Käesoleval juhul on linnapea läinud mööda toimetajavastutuse põhimõttest: toimetaja teadmata on lehenumbrisse lisatud artikleid, samas lugejate jaoks eraldi välja toomata, kellel lasub lisalehtede toimetajavastutus (lisalehel on märgitud vaid materjali ajakirjanduslik ja kujunduslik autor). Sisuliselt on linnapea sekkumine ajalehe väljaandmisse petnud lugejaid, jättes neile mulje sõltumatust toimetamisprotseduurist.

Taunimisväärne on, et poliitilise huvi realiseerimist põhjendatakse etteheidetega professionaalsuse osas, samas kui toimetaja on oma ülesandeid täitnud 2006. aasta aprillist ning need küsimused tulnuks ära lahendada aegu tagasi, mitte vahetult enne valimisi, linnavalitsuse volituste lõppemise eelõhtul.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi