Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 423
Registr. kuupäev 21.8.09
Kaebuse osapooled ERSP Taasasutava Kogu pressisekretär Roman Ubakivi ETV "Aktuaalse Kaamera" uudise (T.Pott, 19.8.09) kohta, mis käsitles ERSP taasasutamist.
Sisu halvustamine
ASN lahend 23.9.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ERSP Taasasutava Kogu pressisekretäri Roman Ubakivi kaebust Eesti Televisiooni uudistesaate “Aktuaalne Kaamera” uudise (Toomas Pott, 19.8.09) kohta, mis käsitles ERSP taasasutamist.

Kaebuse kohaselt on uudislõik tendentslik ja halvustav. Kaebuse täpsustuses lisatakse, et taasasutatava ERSP olemust käsitletakse valesti (parempoolse sotsiaalset majanduspoliitikat harrastava erakonna asemel näidatud vasakpoolsena). Sidudes neid natsionaalsotsialismiga, tõlgendatakse vääralt ka selle olemust parem-vasak teljel. KAPO komissari avaldused uudislõigus rikuvad aga Tiit Madissoni inim- ja kodanikuõigusi. Kaebuse esitaja hinnangul võib “kõnealuse uudise tonaalsus olla tingitud Rahvusringhäälingu juhi katsest mõjutada valitsusse kuuluva Reformierakonna huvides vaatajaskonda”, mistõttu ei saa uudislõiku pidada tasakaalustatuks.

Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetuse juhataja Urmet Kook selgitas ASNile, et käsitletav uudislõik on tasakaalus: selles esitavad erinevaid asjassepuutuvad kommentaare nii taasasutatava ERSP juht Tiit Madisson kui ka ERSP kunagine kauaaegne juht Lagle Parek ja KAPO komissar Andres Kahar. Urmet Koogi selgituse kohaselt on ERSP taasasutava kogu veebikülg kodulehe www.natsionaalsotsialism.ee osa ning sellel on mitmeid otseseid ja kaudseid vihjeid natsionaalsotsialismile ja selle propageerimisele (tsiteeritakse Hitlerit, kasutatakse sümboleid, mis sarnanevad natsisümboolikaga jne). See annab põhjuse esitada kriitilisi küsimusi vormis, nagu reporter seda ka tegi. Reporter ise oma hinnanguid ei esitanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Rahvusringhääling ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduse eetikakoodeksi järgi (p 1.6) on ajakirjanduse kohus kriitiliselt jälgida poliitilise võimu valdajaid. Poliitilise võimu valdajaiks kvalifitseeruvad ka tegevust alustavate poliitiliste jõudude juhid. Poliitikuilt eeldab avalikkus tavalisest suuremat kriitikataluvust. Sellest aspektist on “Aktuaalse kaamera” teemapüstitus õigustatud.

Kriitilist lähenemist õigustavad ka aspektid, mida ERRi uudistetoimetuse juhataja oma vastuses välja toob ning mis ka uudisloos esile tulevad. Detail taasasutatava ERSP ja natsionaalsotsialismi asetusest poliitilisel parem-vasak skaalal ei ole käsitletav eetikarikkumisena.

Kõigile kriitilistele küsimustele on Tiit Madisson saanud proportsionaalse ammendavusega vastata, sealhulgas ümber lükanud loodava erakonna ja selle sümboolika seotuse natsionaalsotsialismiga. Teiste allikate kaasamine on toimetuse õigus ja ka kohustus eetikakoodeksiga seatud igakülgsuse põhimõttest (p 1.2) lähtuvalt. ASN hinnangul on kaasatud allikate seisukohad uudislõigus asjassepuutuvad ja seega avalikkuse teabevajaduse aspektist õigustatud. Reporteri esitust saab pidada neutraalseks.

Kaebuse esitaja väited loo fookuse seotusest ERRi juhatuse esimehe erakondliku taustaga jäävad paljasõnaliseks ega ole faktidega põhistatud, mistõttu puudub alus nende väidete sisuliseks aruteluks.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi