Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 413
Registr. kuupäev 31.3.09
Kaebuse osapooled Aarne Maripuu Eesti Päevalehe artikli "Paratamatu haldusreform ehk miks vallavanemad end seaks jõid" (R.Sikk, 16.3.09) kohta
Sisu teadlik andmete moonutamine
ASN lahend 28.4.09 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Aarne Maripuu pöördumist seoses Eesti Päevalehe artikliga “Paratamatu haldusreform ehk miks vallavanemad end seaks jõid” (Rein Sikk, 16.3.2009).

Pöördumise saatja ei ole nõus suure hulga artiklis toodud väidetega, eeskätt nendega, mis puudutavad lähiriikide (eriti Leedu ja Rootsi/Ojamaa) haldusjaotuse näiteid. ASNi täpsustavatele küsimustele vastuseks teatas pöördumise saatja, et artiklis on “moonutatud alusandmeid, et õigustada Looduse-Kiisleri valdmaakondade üritust”, samal ajal teisitimõtlejaid sündsusetult halvustades.

Eesti Päevaleht ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu hinnangul on tegemist seisukohtade paljususega Eestile olulises küsimuses – haldusreformi läbiviimises. ASN leiab, et erinevate seisukohtade paljusus on tähtis ja tervitatav nii selles kui ka kõigis muis küsimustes. Samas ei pea ASN end sobivaks instantsiks eriarvamuste vahel tõe väljaselgitamisel, seda enam et paljudel juhtudel võib samaaegselt õigus olla mitmel osapoolel. Puudub aga ka alus keelata artikli autorile tema nägemust. Seetõttu oleks otstarbekas debatti ühiskonnale olulistes küsimustes jätkata kanaleis, kus avaldati algmaterjal. Praegu puuduvad andmed selle kohta, et toimetus oleks avaldanud soovimatust teemakäsitlust jätkata. Samuti pole andmeid selle kohta, kas ja kuidas toimus kontakt pöördumise autori ja toimetuse vahel. Sestap puudub võimalus selle suhtes seisukohta kujundada.

ASN saab kirjutisele läheneda aspektist, kas tekstis esineb ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot ning kas seda on esitatud määral, mis kujutab endast eetikarikkumist. ASN sedastab, et vaidlusaluste faktiliste asjaolude kindlakstegemiseks ja kontrollimiseks puuduvad ASNil protsessuaalsed vahendid. Seetõttu puudub ka siin võimalus hinnangut anda. Samas väitele, nagu oleksid artikli alusandmed tahtlikult moonutatud, ei leidu kinnitust ei artiklis ega Aarne Maripuu pöördumises. Sellest lähtuvalt ei ole põhjust pidada vaatlusalust artiklit hea ajakirjandustavaga vastuolus olevaks.

Teisitimõtlejate sündsusetu halvustamise osas konkreetse artikli puhul – autor kasutab kolme följetonlikku tegelast: Rein Reformi, Ragnar Rahvat ja Kalju Keski – ei nähtu kaebuses konkreetset põhjendamatute kannatuste objekti. Tegu on pigem maitse- ja stiiliküsimusega, mille suhtes ASN tavapäraselt seisukohta ei avalda.

Prof Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi