Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 382
Registr. kuupäev 11.12.07
Kaebuse osapooled Hans Riismaa Kanal 2 saadete "Võsareporter" (19.11.07) ja "Reporter" (27.11.07) kohta
Sisu Eksitava info edastamine, vastulause sisuline mittevõimaldamine
ASN lahend 24.1.08 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Hans Riismaa kaebust Kanal 2 saadete “Võsareporter” (19.11.07, reporter Peeter Võsa) ja “Reporter” (27.11.07, reporter Jürgen Fogel) kohta.

“Võsareporteri” lõigus näidati naabritevahelist vaidlust (mille üheks osapooleks oli kaebuse esitaja Hans Riismaa) maatükkide piiril asuvate puude okste kärpimise üle. “Reporteri” lõik oli selle n.ö jätkulugu, mille Kanal 2 tegi pärast Riismaa pretensiooni Kanal 2-le seoses “Võsareporteri” käsitlusega.

Kaebuse esitaja väitel on tal asjaõigusseadusest tulenevalt õigus ära lõigata naabri kinnistul kasvavate puude need oksad, mis ulatuvad tema kinnisasjale ning konkreetsel juhul kujutasid endast ohtu tema garaaži katusele. Kui ta seda tegi, tekkis konflikt naabriga, kelle puud need olid. Konflikti kirjeldamise taustaks näidati „Võsareporteris“ kahte tugevasti kärbitud puud, tekitades mulje, et need ongi Hans Riisma kätetöö, kuigi neil puudel antud konfliktiga midagi tegemist ei olnud.

“Reporter” jätkas hiljem teema eksitavat käsitlust, kaitstes Peeter Võsa, kes ei olevat otsesõnu väitnud, et neid puid oleks saaginud Hans Riismaa.

“Võsareporteri” tootjafirma OÜ Osakond produtsent Toomas Perli selgitas ASNile samuti, et saade Võsareporter pole kordagi maininud, et saatelõigus katteplaanina kasutatud puude kärpimine oleks Hans Riismaa kätetöö. Pigem olevat saates nii tekstis kui ka pildis selgelt väljendatud naabritevaheline konflikt. Peeter Võsa andis tootjafirma selgituse kohaselt saates mõlemale vaidluse osapoolele sõna võrdses mahus ja tasakaalus.

Kanal 2 ringhäälinguorganisatsioonina ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on vaadeldavat konflikti käsitledes rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi “Võsareporteri” loos ei ole sõnades väidetud, nagu oleks Hans Riismaa püganud neid kaadris olnud tugevasti tagasilõigatud võraga puid, näidati neid puid kontekstuaalselt viisil, et tekst ja pilt koos lõid ühemõttelise mulje, et just nende puude ulatuslik kärpimine on konflikti põhjus. Pilt lisab süüdistavale tekstile uue tähenduse ning see on vaatajaid eksitav, kaebuse esitaja suhtes ebakohane ning sellest lähtuvalt vastuolus ajakirjanduse eetikakoodeksi punktiga 4.10. ASN märgib ka, et reporter Peeter Võsa sõnakasutus Hans Riismaa suhtes oli vääritu ja halvustav, millega ta asus sisuliselt toetama teist konflikti osapoolt.

Hans Riismaa pretensioon (või vastulause taotlus) Kanal 2-le pole dokumenteeritud, seetõttu ASN selles suhtes seisukohta ei saa võtta. Ka Hans Riismaa ise tunnistab ASNile, et ta vestles televisiooniorganisatsiooniga telefonitsi. ASN soovitab kõik vastulause taotlused esitada taasesitatavas vormis (kirjalikult), et ei tekiks võimalikke väärtõlgendusi taotleja soovi olemuse suhtes. “Reporteri” n.ö jätkulugu sama olmekonflikti teemal ei tasandanud juba tekkinud probleemi, vaid pigem eskaleeris seda. Kuigi Hans Riismaa saab selles saatelõigus välja öelda oma seisukoha, esitab “Reporter” tema suhtes taas põhjendamatuid süüdistusi omavolis, nimetades tema pöördumist Kanal 2 poole etteheitvalt “õiguste tagaräuklemiseks” ja naabrite halvustamiseks. “Reporteri” lugu põhjustab meediaga suhtlemisel kogenematutele inimestele, käesoleval juhul kõigile konflikti osapooltele: nii Hans Riismaale, naabriprouale kui ka tema abikaasale põhjendamatuid ebameeldivusi.

Samas peab ASN väärtõlgenduste vältimiseks rõhutama, et käesolevaga käsitleb ASN üksnes konkreetse konflikti meediakajastust ega anna hinnangut puuokste kärpimise õiguspärasusele, sest viimase osas puudub ASNil vastav pädevus.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi