Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 380
Registr. kuupäev 27.11.07
Kaebuse osapooled Anto Veldre TV 3 saate "Raport" ettevalmistamisel OÜ Filmimees võttegrupi tegevuse kohta; samuti "Raporti" (22.11.07) kohta.
Sisu EAEK määratlematus operaatorite tegevuse kohta filmivõtetel; videooperaatori ähvardav ja solvav tegutsemine võttepaigal;
saates näidatud kuriteosündmuse provotseerimine salvestustegevusega
ASN lahend 12.12.07
Seisukoht võttel toimunu suhtes: ASN ei väljenda niivõrd arvamust konkreetse juhtumi osas, kuivõrd rõhutab üldiselt, et avalikus kohas ei ole ühelgi meediatöötajal professionaalsest suunitlusest lähtuvalt õigust "omastada" võttekohta, samuti keelata teistel filmida. Millegagi ei ole põhjendatud väidetav tava, et üks videooperaator ei tohi teist filmida.
Lahend saate "Raport" suhtes: vabastav

SEISUKOHT/LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Anto Veldre kaebust TV 3 saadet “Raport” ettevalmistava tootjafirma Filmimees operaatori Raivo Koidu ebakohase käitumise kohta tulekahju võttel (16.11.07) ning TV 3 saate “Raport” lõigu kohta, milles oli juttu politsei juuresolekul toimunud võimaliku kurjategija ja kannatanu kokkupõrkest (22.11.07).

Kaebuse kohaselt sattus kaebuse esitaja samale objektile, kus tegutses ka “Raporti” võttegrupp, ning tegi samuti ülesvõtteid tulekahjust ja ka operaator Raivo Koidust. Viimane kõnetas teda ebatsensuurselt ning ähvardas kaamera purustamisega, mille põhjuseks oli soovimatus olla harrastusoperaatori filmile jäädvustatud, mis omakorda lähtus professionaalsete operaatorite kirjutamata kokkuleppest üksteise tegevust mitte filmida. Kaebuse esitaja kontaktid Filmimehe ega TV 3-ga ei andnud soovitavat tulemust vahejuhtumi tagajärgede tasandamiseks. Kaebuse esitaja hinnangul toob vahejuhtum esile rea puudusi ajakirjanduseetika koodeksis (EAEK). Koodeks eeldab, et kellegi õiguste riivamine toimub üksnes materjali avaldamisega meedias, jättes puutumata ajakirjanduslike materjalide kogujate vahelised käitumisnormid. Koodeksis ei ole määratletud ajakirjaniku staatus, millest johtuvalt saavad sellised konfliktid tekkida. Ebamäärane on ka sõltumatute tootjate staatus, kes valmistavad ajakirjandusorganisatsioonidele ajakirjanduslikku materjali allhanke korras.

Kaebus käsitleb ka saatelõiku saatest “Raport”, milles näidatakse, kuidas autole vigastuste tegemises kahtlustatav isik ründab kannatanut, kes omakorda kasutab kahtlustava suhtes vanglakeeles solvavat väljendit. Kaebuse esitaja hinnangul on see sündmus võttegrupi provotseeritud: kahtlustatav oli sunnitud oma telekaamera eest häbistatud au kaitsma, sest teda häbistati avalikult. Kaebuse esitaja leiab, et eetilisest vaatepunktist ei tohtinuks seda lõiku üldse eetrisse lasta.

TV 3 juhatuse esimees Toomas Vara väljendas ASNile seisukohta, mille kohaselt inimestevaheline suhtlus peaks olema viisakas ja üksteisega arvestav nii tööülesannete täitmisel kui ka väljaspool seda. TV 3 eeldab seda ka allhanke korras programmi valmistavatelt sõltumatutelt tootjatelt, s.h Filmimehelt. Samas puudub telekanalil võimalus igapäevaselt kontrollida telesaadete valmimise üksikasju ja kaadri taha jäävate inimeste omavahelist suhtlust. TV 3 juht lisab, et kriminaalseid ja ohtlikke teemasid käsitleva saate “Raport” ettevalmistamisel võib ette tulla olukordi, kus kõrvalistel isikutel võidakse paluda nende enda huvides sündmuskohalt veidi eemale hoida.

Kaebuses sisalduvat “kuriteo provotseerimise” süüdistust peab TV 3 juht absurdseks, mida ta ei oska kuidagi kommenteerida.

Avaliku Sõna Nõukogu otsustas võttepaigas toimunu suhtes sõnastada seisukoha üldisemate soovitustena. ASN märgib, et mistahes olukorras peaksid inimesed järgima üldaktsepteeritud käitumisreegleid ning suhtlema viisakalt ja teineteist arvestavalt. Seda ei pea ajakirjanduse eetikakoodeks eraldi reguleerima. Vaatamata olemasolevale salvestisele Filmimehe operaatori käitumisest on siiski raske kõrvalt hinnata, mis ja miks täpselt juhtus. ASN nõustub kaebuse esitajaga selles, et kellegi ei ole õigust avalikus kohas ülesvõtteid tehes “võtteplatsi” omastada, keelates teistel seal tegutseda. ASNile ei ole teada sellise tava päritolu, mille kohaselt ei tohiks operaatorid üksteise tegevust jäädvustada. Väidetav konventsioon ei ole avalikkuse jaoks põhjendatud. Ajakirjandus ja meedia laiemalt on avalikes huvides avalikult toimuv protsess, milles peab olema piisavalt avatust ka avalikkusepoolsele vaatlusele. Samuti ei ole meediaväljaannetel mingit seadusest tulenevat eelispositsiooni avalikul sündmusel materjali kogumisel. ASNile esitatud materjalidest ei nähtu, et kaebuse esitaja oleks takistanud “Raporti” võttegrupil töö tegemist.

EAEKi puudutavalt nõustub ASN tähelepanekuga, et see on eeskätt suunatud meediaväljundi kvaliteedi kontrollile, samuti ajakirjanike ja meediaorganisatsioonide tegevusele suhtluses informatsiooniallikatega. See tähendab, et koodeks keskendub eeskätt meediaga otseselt mitteseotud inimeste õiguste kaitsele. EAEK keskendamine meediavallas tegutsevate inimeste omavahelisele suhtlusele ei pruugi olla õigustatud – professionaalide kollegiaalseid suhteid tuleks käsitleda näiteks konkreetsete erialade ametieetikakoodeksites. Samuti ei pruugi olla mõistlik hakata EAEKis defineerima ajakirjaniku mõistet, sest Eestis on see nn vabaeriala, millega sisuliselt võib ja tänapäevase tehnika puhul ka saab tegelda igaüks (erinevalt näiteks Itaaliast, kus ajakirjanikuna on võimalik tegutseda üksnes vastavasse gildi kuuluvatel inimestel). ASN eeldab, et iga inimene, kes defineerib enda tegevust ajakirjanduslikuna, lähtub EAEKis sätestatud reeglitest, samuti muudest üldaktsepteeritud headest tavadest. ASN nõustub, et koodeks vajab pärast 10 toimeaastat täiendamist, kuid need täiendused ei seondu otseselt käesolevas kaasuses tõusetuvate küsimustega. Koodeksi täiendamine vajab sama suurt konsensust, kui oli koodeksi vastuvõtmisel 10 aastat tagasi.

Saate “Raport” lõigu kohta leiab ASN, et TV 3 ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Väide, nagu oleks saatelõigus nähtud vahejuhtum põhjustatud ajakirjanduslikust tegevusest, on spekulatiivne, mida kaadris nähtav otseselt ei kinnita. Pigem tekitab kummastust politsei tegevus, kes ilma erilise turvatagatiseta võimaldab lähikontakti kannatanu ja võimaliku kahjutekitaja vahel ega suuda piisavalt kiiresti reageerida puhkenud kähmlusele.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi