Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 368
Registr. kuupäev 20.6.07
Kaebuse osapooled Hans Sissas (jurist Feliks Luiksaare vahendusel) ajalehe Videvik kirjutise "Kreutzwaldi pargist Võrus ja muustki" (E.-V.Kiik, 10.5.07) kohta.
Sisu väärväite avaldamine, nõuetekohase paranduse mitteavaldamine
ASN lahend 26.7.07 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Hans Sissase kaebust ajalehe Videvik kirjutise „Kreutzwaldi pargist Võrus ja muustki” (Elle-Vaike Kiik, 10.5.07) kohta.

Kaebuse järgi on kirjutises avaldatud kaebuse esitaja kohta ebaõigeid faktiväiteid („kunagine komsomoliliider”), mis tema elukäiku (represseeritu) ja avalikku tegevust silmas pidades on mainet raskelt kahjustav. 17. mail 2007 on ajaleht Videvik küll avaldanud Võru linna elaniku Heino Lainelo artikli „Veel Eesti Ema kujust”, milles on kaebuse esitaja eluloost lühidalt avaldatud õiged andmed, samuti on toimetus ära trükkinud teatise „Vabandame”, milles toimetus kinnitab, et „ei saa kinnitada, et kõnealune isik oleks komsomoliliidrina tegutsenud”. Vabandusega toimetus küll võtab õigeks, et artiklis nimetatud Sisaski all mõeldi Sissast, samas on vabandus sõnastatud selliselt, et jätab väite komsomoliliidriks olemise kohta tegelikult ümber lükkamata. Et artikkel oli kättesaadav ka ajalehe veebiküljel, tulnuks ka ebaõige informatsiooni parandus seal avaldada.

Ajalehe Videvik peatoimetaja Ants Tamme vastas ASNi päringule, et Hans Sissase eluloo suhtes tekkinud eksituse osas avaldas toimetus vabanduse. Ka on hiljem ajalehes avaldatud Hans Sissase tegevust tunnustavaid artikleid („Karm elukool”, 14.6.07). Hans Sissas nõudnud toimetuselt, et õiendus avaldataks ka Võrus ilmuvates päeva- ja nädalalehtedes, mida toimetus kohaseks ei pidanud. Samuti peab peatoimetaja vajalikuks lisada, et Elle-Vaike Kiik Võru päritolu Virumaa emakeeleõpetajana on usaldusväärne ja informeeritud autor, ning ka, et toimetuse käsutuses on informatsiooni Hans Sissase tegevuse kohta Nõukogude ajal, mis lubab kahelda tema „kõigutamatu isamaalise reputatsiooni kristallpuhtuses”.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et vaadeldava artikli kontekstis oli sildistav vihje Hans Sissase kunagisele väidetavale tegevusele asjasse puutumatu. Toimetuse ülesanne olnuks see ka välisautori tekstist välja toimetada (ajakirjanduseetika koodeksi p. 3.5). Samas on toimetus püüdnud eksimust heastada vabandusega (koodeks nõuab vaid parandust), milles on viidatud, et toimetus ei saa kinnitada varem ilmunud faktiväidet. ASN peab vabanduse teksti korrektseks ja piisavaks, et lugeda väärväide parandatuks. Samuti on kaebuse esitaja kohta hiljem avaldatud kaks positiivset lugu.

Kui artikkel on avaldatud nii paberversioonis kui ka veebiküljel ja selles ilmub parandamist vajav informatsioon, siis tuleb parandus avaldada nii ajalehes kui ka veebiversioonis oleva artikli kõrval. Käsitletav artikkel ei olnud kaebuse arutelu ajal Videviku veebiküljel kättesaadav, mistõttu ei ole ASNil võimalik kaebuse seda aspekti sisuliselt arutada.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi