Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 360
Registr. kuupäev 20.12.06
Kaebuse osapooled Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu esimees Veera Ts'etvertnaja ajalehe Narvskaja Gazeta kirjutise "Miks "esimene" pole enam esimene?" (V.Kalinkin, 7.12.06) kohta.
Sisu EAEK p. 4.1, 4.2, 4.3 ja 4.8 rikkumine
ASN lahend 02.02.07 Lahend: osaliselt tauniv. Taunitav on valeväiteid sisaldava arvamusartikli mittenõuetekohane toimetamine. Vastulausete osas on ajaleht käitunud õigesti.

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu esimehe Veera Ts'etvertnaja kaebust ajalehes Narvskaja Gazeta ilmunud V. Kalinkini arvamusartikli “Miks “esimene” pole enam esimene?” (“Potšemu “pervaja” uže ne pervaja?”; 02.12.2006) kohta.

Kaebuse kohaselt on rikutud eetikakoodeksi punkte 4.1.–4.3 ja 4.8. Kaebuse esitaja hinnangul elab endine selle kooli õpetaja välja kibestumust, sest ajalugu õpetab nüüdsest eesti keeles vastava eriettevalmistuse saanud õpetaja. Et kirjutis õhutab vaenu ja konflikti, pidanuks toimetus enne kirjutise avaldamist tutvuma tegeliku olukorraga koolis. Artikli autor paneb kahtluse alla aine õpetamise eesti keeles – see õhutavat põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse mittetäitmisele. Autor väidab, et uus õpetaja oskab küll eesti keelt, kuid mitte õppeainet. Kaebuse esitaja sõnul on tegemist valeväitega ning on esitanud selle kinnituseks ärakirja õpetaja Helle Demidovale välja antud Tartu Ülikooli tunnistusest. Kaebuse kohaselt suurendavad artikli negatiivset mõju ka tigedad internetikommentaarid.

Narvskaja Gazeta peatoimetaja Sergei Stepanov selgitas, et kõnealune arvamuslugu on avaldatud kooskõlas ajakirjanduseetika koodeksiga. Toimetus ei avastanud artiklis käsitletud persoonide süüdistamist kriminaalkuritegudes või väärtegudes ja seetõttu puudus põhjus selle avaldamisest keelduda. Kooli direktorile Arno Timos'kinile pakuti võimalust avaldada vastus, kuid ta keeldus sellest. 14. detsembril toimetusse laekunud pedagoogilise kollektiivi reaktsioon koos hoolekogu seletava kirjaga avaldati. Õpetaja Helle Demidova vastust Kalinkini artiklile ei saanud aga toimetus avaldada, kuna Demidova nõudnud selle avaldamist eesti keeles. Ajaleht avaldas detsembris ka teise – Kesklinna gümnaasiumi endise õpetaja T. Roppi arvamuse, mis toetas Kalinkini arvamust. Selle suhtes ei ole ei kooli juhtkonnalt ega pedagoogidelt toimetusele vastulauseid laekunud. Kalinkini artikkel, mis avaldati Narvskaja Gazetas 7. detsembril 2006 rubriigis "Arvamus" ei ole peatoimetaja sõnul midagi muud, kui Kalinkini isiklik arvamus kooli juhtkonna tegevuse kohta. See artikkel ei puudutavat kuidagi kooli hoolekogu ega isiklikult Veera Ts'etvertnajat.

Avaliku Sõna Nõukogu arvates on tegemist eriti Narva oludes tähtsa ja sensitiivse teemaga, mille käsitlemine eeldab toimetuselt asjaoludest võimalikult igakülgse ja tasakaalustatud pildi andmist (EAEK p 1.2).

Avaliku Sõna Nõukogu möönab, et igaühel on õigus vabalt väljendada oma seisukohta. Sealjuures on ka autoril õigus olla kriitiline konkreetse kooli õppekorralduse suhtes. Samas kehtivad ka arvamusloo puhul üldised reeglid, mille kohaselt ei tohi ilmuda ebatäpne ja eksitav informatsioon ning kellelegi ei tohi tekitada põhjendamatuid kannatusi. Nende punktide nõuetekohase rakendamise eest kannab vastutust ajakirjandusorganisatsioon (toimetus), (EAEK p-d 1.4, 1.5). Eetikakoodeks lausa rõhutab toimetuse kohustust kontrollida materjali tõesust, seda ka juhul, kui autoriks on isik väljastpoolt toimetust (p 3.5). Toimetus peab tagama ka koodeksi 4. peatüki nõuete täitmise mis tahes avaldatava materjali puhul. Nähes tõsist kriitikat V. Kalinkini kirjutises Narva Kesklinna Gümnaasiumi suhtes, pidanuks toimetus koodeksi punkti 4.2. rakendamiseks (ära tuleb kuulata kõik konflikti osapooled) juhinduma koodeksi punktist 5.1: kui kellegi suhtes avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris.

Selles suhtes on Narvskaja Gazeta toimetus rikkunud head ajakirjandustava, eriti silmas pidades, et artiklis viidataval õpetajal on tegelikult ajalooõpetaja tunnistusega tõendatud ettevalmistus.

Samas on artikli ilmumise järgselt Narvskaja Gazeta toimetus toiminud hea tava kohaselt. Kooli direktorile pakuti vastulause võimalust, kuid viimane keeldus. Avaldatud on kooli hoolekogu vastuavaldus (14. detsembril 2006), kuigi selle sisu on deklaratiivne ega vasta otseselt vastulause definitsioonile eetikakoodeksi p. 5.2. tähenduses: vastulausega parandatakse faktivigu ja tsitaate. Selles mõttes on kahetsusväärne, et Narvskaja Gazeta veergudel ei tekkinud olulisel hariduspoliitilisel teemal sisulist debatti, mis on suures osas tingitud eelpool kirjeldatud eksimustest hea tava vastu.

Nõuet avaldada venekeelses ajalehes eestikeelne vastulause peab ASN ebakohaseks ning leiab, et toimetusel oli õigus seesuguse nõude täitmisest keelduda. Samas peab ASN ebakohaseks ka Narvskaja Gazeta toimetuse pretensiooni, nagu ei oleks kooli hoolekogu esimees õigustatud esitama kaebust toimetuse tegevuse kohta, kui leiab, et kooli suhtes on õigustamatult avaldatud ebakohast informatsiooni. Hoolekogu üldist funktsiooni arvestades on isegi tema kohustus kaitsta kooli head nime.


Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi