Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 356
Registr. kuupäev 2.11.06
Kaebuse osapooled Raasiku põhikooli endine direktor Katrin Betlem ajalehe "Sõnumitooja" kirjutiste "Tülist Raasiku koolis" (14.12.05), "Raasiku koolijuht ja hoolekogu on tülis" (K.Koppelmaa, 14.12.05), "Vallavalitsus soovib Raasiku kooli direktori lahkumist" (K.Koppelmaa, 8.3.06), "Raasiku kooli direktori ülesandeid täidab Ardo Niinre" (15.3.06), "Raasiku kooli direktor kaebas vallavalitsuse tegevuse peale õiguskantslerile" (K.Koppelmaa, 12.4.06), "Raasiku endine koolijuht Katrin Betlem soovib vallavalitsuselt hüvitist" (K.Koppelmaa, 16.9.06), "Halvad mängud Raasiku kooli(direktori)ga"
(K.Betlem, 23.8.06).
Sisu Ebatäpse info avaldamine, süüdistatavale kohese vastulause pakkumata jätmine, ebaõige info parandamata jätmine, põhjendamatute kannatuste tekitamine, vastulause-artikli kärpimine
ASN lahend 02.02.07 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Raasiku Põhikooli endise direktori Katrin Betlema kaebust ajalehes Sõnumitooja avaldatud materjalide kohta, mis puudutavad tema ja Raasiku vallavalitsuse vahelist töötüli. Kaebuses on märkimist leidnud järgmised kirjutised: “Tülist Raasiku koolis” (14.12.05), “Raasiku koolijuht ja hoolekogu on tülis” (K.Koppelmaa, 14.12.05), “Vallavalitsus soovib Raasiku kooli direktori lahkumist” (K.Koppelmaa, 8.3.06), “Raasiku kooli direktori ülesandeid täidab Ardo Niinre” (15.3.06), Raasiku kooli direktor kaebas vallavalitsuse tegevuse peale õiguskantslerile (K.Koppelmaa, 12.4.06), “Raasiku endine koolijuht Katrin Betlem soovib vallavalitsuselt hüvitist” (K.Koppelmaa, 16.9.06), “Halvad mängud Raasiku kooli
(direktori)ga” (K.Betlem, 23.8.06).

Kaebuse kohaselt on ajaleht kajastanud konflikti ühekülgselt, sageli kaebuse esitaja poole selgituste saamiseks pöördumata. Esitatud on tõele mittevastavat infot. Massiivse kajastuse tulemusena on Katrin Betlemale tekitatud põhjendamatuid kannatusi. Võrdlusena toob kaebuse esitaja lühiuudise Anija valla majandusspetsialisti koondamisest, mille puhul Sõnumitooja piirdus mõne reaga.

Ajaleht on kasutanud korduvalt infot vallavalitsuse poolt asutusesiseseks kasutamiseks kuulutatud dokumentidest, mida kaebuse esitajale ei ole näidatud ja mistõttu ei ole ta saanud selles esitatud süüdistustele asjakohaselt vastata. Kaebuse esitaja hinnangul on tema vastulause kärpimisega piiratud sõnavabadust, samuti on ajalehes avaldatud portreefoto liiga suur. Katrin Betlema arvates on ajaleht teda puudutavate uudiste avaldamisel lähtunud vallavanema huvidest. Samuti olevat ajaleht ära kasutanud tema meediaga suhtlemise kogenematust, jättes välja suure osa pikkade küsitelude vältel kogutud informatsioonist.

Ajalehe Sõnumitooja peatoimetaja Ülle Tamm ja ajakirjanik Külli Koppelmaa vastasid ASNi päringule, et Katrin Betlem ei ole esitanud ajalehe toimetusele pretensioone ega nõudnud ebaõigete andmete ümberlükkamist. Toimetuse väitel oli 14. detsembri 2005 lugu “Raasiku koolijuht ja hoolekogu on tülis” ajendatud direktori enda pöördumisest ajalehe poole. Ajaleht on enda kinnitusel edastanud asjasse puutuvate isikute seisukohti toimuva suhtes täpselt. Avaldatud foto suurus sõltus ajalehe küljendamise põhimõtetest, samuti pidi toimetus tulenevalt ajaleheruumist kärpima tema vastulauseartiklit.

Toimetuse kinnitusel ei ole kasutatud ära Katrin Betlema kogenematust meediaga suhtlemisel. Tema seisukohta on küsitud kõigi teda puudutanud artiklite koostamise ajal ning tema seisukohta ei ole kajastatud vaid juhtudel, kui ta ise loobus midagi lisamast. Katrin Betlem on ajalehega suhelnud ka enne kõnealuse konflikti tekkimist, mistõttu ei ole toimetuse hinnangul kohane pidada teda meediaga suhtlemisel kogenematuks. Toimetuse väitel on vale, et Betlema jutust on avaldatud vaid suvalisi lõike. Samas ei olegi võimalik, et 100% räägitud jutust lehte läheb.

Peatoimetaja ja ajakirjanik peavad põhjendamatuks ka etteheidet, et Katrin Betlema puudutavad lood on liiga pikad, võrrelduna Anija vallaametnikku puudutava uudisega, sest kooli käekäiku puudutava konflikti mõju on vaieldamatult suurem kui ühe vallaametniku töövaidlus (millest ka kohtuprotsessi edenedes on Sõnumitooja kirjutanud pikemalt kui lühiuudises). Toimetus lükkab tagasi ka süüdistuse, nagu oleks ajaleht konflikti kajastades olnud vallavanema teenistuses.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Sõnumitooja ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Käesolevat konflikti vaadeldes tuleb vahet teha Katrin Betlema pretensioonidel Raasiku vallavalitsuse vastu ja pretensioonidel ajalehe vastu. ASNi hinnangul ei saa teha ajalehe toimetust vastutavaks vallavalitsuse võimalike eksimuste eest. See puudutab nii vallaametnike väljaütlemisi Katrin Betlema aadressil kui ka ametkondlikuks kasutamiseks tunnistatud õpetajate kollektiivkaebuse mitteesitamist Katrin Betlemale. ASN leiab, et vallavalitsuse toiming endist koolidirektorit puudutava kaebuse salastamisel võib olla vastuolus avaliku teabe seadusega – mida saab tuvastada ainult kohus, ning kuhu Katrin Betlem on ka selles küsimuses pöördunud – kuid toimetus on käitunud õigesti, kui ei loovutanud talle konfidentsiaalsena antud dokumente (EAEK p 3.4).

ASN nõustub ka toimetuse seisukohaga, et Katrin Betlem on avaldatud artiklite kogumis saanud piisaval määral sõna, sealjuures on avaldatud tema vastulauseartikkel. Teksti lühendamisega ei ole kaotsi läinud algne mõte ning ajalehe mahust tulenev kärpimine – mida tegi tekstiautor ise – ei ole käsitletav sõnavabaduse piiramisena. Ka foto suuruse üle otsustab toimetus. Vaadeldaval juhul ei saa pidada avaldatud fotot ebamõistlikult suureks.

ASNil puuduvad protsessuaalsed vahendid tuvastamaks avaldatud faktiväidete õigsust. Suur osa kaebuses välja toodud ebaõigeteks peetavatest väidetest on tsitaatidena atributeeritud konkreetsetele isikutele (vallavanem, haridusnõunik, hoolekogu esimees).

Vaadeldes kogumis avaldatud artikleid leiab ASN, et Katrin Betlema puhul ei ole meediaga suhtlemisel kogenematu isikuga, ning nõustub toimetuse selgitusega, et kogu kogutav materjal ei mahu artiklisse.

ASNi hinnangul ei ole konflikti kajastus ebamõistlikult ulatuslik, seda enam et endine koolidirektor pöördus ka ise selles küsimuses toimetuse poole. Tegemist on tõepoolest vallaelanike jaoks tähtsa kooli töö korraldust puudutava küsimusega, mille kajastus maakonnalehes on igati põhjendatud. ASN usub, et konflikt Raasiku vallavalitsusega on põhjustanud Katrin Betlemale kannatusi, kuid leiab, et neid ei ole tekitanud Sõnumitooja.

Väitele, nagu tegutsenuks ajaleht Raasiku vallavanema huvides, ei leidu tõenditega tagatud kinnitust. Sõnumitooja on küll Anija, Kuusalu ja Raasiku valla omanduses, kuid neist omandisuhetest ei nähtu, kuidas saaks ühe valla vanem mõjutada ajalehes ilmuvat infovoogu.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi