Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 352
Registr. kuupäev 24.7.06
Kaebuse osapooled Sulev Alajõe Pärnu Postimehe kirjutise "Tänavamuusikud häirivad isamaaliitlast Sulev Alajõed" (A.Puidet, 14.7.06) kohta
Sisu ebatäpse info edastamine, paranduse mitteavaldamine
ASN lahend 2.11.06 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Sulev Alajõe kaebust Pärnu Postimehe kirjutise "Tänavamuusikud häirivad isamaaliitlast Sulev Alajõed" (A.Puidet, 14.7.06) kohta.

Kaebuse kohaselt on kirjutises asjasse puutumatult rõhutatud Alajõe kui tennisevõistluste peakohtuniku erakondlikku kuuluvust, esitatud väärväiteid Alajõe pöördumise kohta linnavalitsuse kultuuriosakonna poole ning talle on omistatud lausungeid, mida ta pole kasutanud, ning meelevaldselt tõlgendatud usutluse käigus öeldut. Artiklis väidetakse, et Alajõed häirivad tänavamuusikud, kelle kohta ta esitanud linnavalitsusele kaebekirja. Tegelikult tõstatas ta pöördumises linnavalitsuse poole vajaduse leida mõlemat osapoolt rahuldav lahendus, eeldades, et linnavalitsuse kultuuriosakond võiks olla kompetentne asutus tekkinud huvide vastuolu lahendamisel. Lisaks tugines nimetatud artiklil ka Pärnu Postimehes, samuti Eesti Ekspressis ilmunud hilisem pilamaterjal. Samas keeldus Pärnu Postimehe uudisteosakonna juht Teet Roosaar ajalehe eksimust tunnistamast, soovitades Alajõel kirjutada arvamusartikkel.

Ajakirjanik Asso Puideti vastuse kohaselt tugineb väide “tänavamuusikud häirivad” Alajõe enda väitele telefoniintervjuus, mille kohaselt tedagi olevat muusika veidi häirinud. Väga raske olevat vahet teha “veidi häirimise” ja “häirimise” vahel. Samuti ei saa ajakirjaniku väitel pidada asjasse mittepuutuvaks Alajõe nimetamist poliitikuks ja isamaaliitlaseks, sest see annab talle loos identiteedi. Samuti olevat Alajõe Pärnus tänini tegev poliitikas (kuulub koolivõrgu töögruppi ning kandideeris viimastel kohalikel valimistel). Pildiallkirjas aga ei ole Alajõele sõnu omistatud, vaid need tuginevad tema enda selgitustele ning on parafraas tuntud laulust. Parandust aga ei saanudki toimetus lehes esitada, sest Alajõe ei saatnud toimetusele loost omapoolset versiooni. Ajakirjanik lisab: “Võimalik, et ma tõepoolest tekitasin oma artikliga Alajõele moraalseid kannatusi. Kuid ajakirjanduseetika ei keela põhjustada moraalseid kannatusi. See keelab tekitada neid põhjendamatult.”

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Pärnu Postimees on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul on artiklis tarbetult mitmel korral rõhutatud Alajõe poliitilist kuuluvust, kuigi probleem, millest artikkel kõneleb pole kuidagi seotud ei Alajõe endise ega praeguse poliitilise tegevusega. Samuti pole seda tema pöördumine linnavalitsuse kultuuriosakonna poole. Alajõe roll võistluse peakohtunikuna leiab kirjutises esimest korda märkimist aga alles uudisloo teises lõigus (võistlusi ennast nimetatakse alles loo lõpus), kuigi Alajõe esineb kõnealuses juhtumis just selles ja ainult selles rollis. Samas luuakse artiklis Alajõe suhtes juba ette negatiivne häälestus: “Alajõe sõneleb muusika pärast” (esikülje viide), “Kui meie mängime, olge teie vait” (pildiallkiri), “endine abilinnapea Alajõe ajaks tänavamuusikud mujale” (avalõik). Poliitilise kuuluvuse uudisväärtusetu märkimine on vastuolus eetikakoodeksi punktiga 4.3.

ASN leiab samuti, et Pärnu Postimees on Sulev Alajõele tekitanud põhjendamatuid moraalseid kannatusi nii artikli teenimatult halvustava tooni ja sõnastusega kui ka pilalooga rubriigis “Perroon” ajalehe järgmises numbris. Ka Alajõe kirja nimetamine kaebekirjaks pole õigustatud. Lisaks suunas ajaleht nende lugudega sihipäraselt lugejate meelepaha ühe isiku vastu, mida kinnitavad ka 47 mürgist ja parastavat kommentaari 55st artikli online-versiooni juures. Sellega on rikutud eetikakoodeksi punkti 1.5.

ASNi arvates on rikutud ka eetikakoodeksi punkti 1.4., mis ütleb, et toimetus kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne või lugejaid eksitav informatsioon. Käesoleval juhul on Alajõe kui võistluste peakohtuniku mure võistluste hea laabumise eest esitatud tema soovina ajada minema filmifestivalile mängima kutsutud tänavamuusikud. Seda aga ei ilmne ei Alajõe poolt Pärnu linnavalitsusele saadetud kirjast ega ka tema vastustest ajakirjaniku küsimustele.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi