Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 344
Registr. kuupäev 25.1.06
Kaebuse osapooled MTÜ Vene Klubi (patendivolinik A.Salumäe vahendusel) Eesti Päevalehe kirjutise "Venekeelne ajakiri sai ootamatult teisiku" (A.Ammas, 9.12.05) kohta.
Sisu Faktivead, lugeja eksitamine
ASN lahend 16.03.06 Lahend: osaliselt tauniv (tauniv eksitamise osas)

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas MTÜ Vene Klubi (esitatud patendivolinik Arvo Salumäe vahendusel) kaebust Eesti Päevalehe kirjutiste “Venekeelne ajakiri sai ootamatult teisiku” (Anneli Ammas, 09.12.05) kohta.

Kaebuse esitaja leiab, et kirjutis esitab väärväiteid ajakirja “Tallinn” väljaandmisõiguse kuuluvuse kohta ning eksitab lugejat. Kaebuse kohaselt oli artikli allikas Nelli Abašina-Melts küll 1990. aastate teises pooles tööl ajakirja toimetajana, kuid ajakiri ja sellega seotud kaubamärk kuulusid MTÜ-le Eestimaa Vene Kultuuriselts. Kuigi Nelli Abašina-Melts püüdis registreerida ajakirja “Tallinn” kaubamärki enda nimele, tühistas Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon esialgse kaubamärgi registreeringu. 2004. aastal andis MTÜ Eestimaa Vene Kultuuriselts kaubamärgi omandiõiguse üle MTÜ-le Vene Klubi, kes on praegu ajakirjaga “Tallinn” seotud kaubamärgi omanik. Nelli Abašina-Melts on enda nimele registreerinud kaubamärgi “Novõi Tallinn”. Artiklit illustreerival fotol on kujutatud kahte ajakirja “Tallinn” numbrit, mille mõlema kaubamärk kuulub alates 2004. aastast MTÜ-le Vene Klubi. Kaebuse esitaja hinnangul on Nelli Abašina-Melts tahtlikult eksitanud Eesti Päevalehe ajakirjanikku Anneli Ammast ning ajaleht omakorda mustanud MTÜ Vene Klubi, Rahvaliidu ja Evgenia Haponeni head nime.

Eesti Päevaleht ASN-ile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu hinnagul on tegemist pikemat aega kestnud intellektuaalse omandi alase vaidlusega, mis on juriidiliselt siiski juba reguleeritud: ajakirja “Tallinn” kaubamärk kuulub MTÜ-le Vene Klubi. ASN leiab, et Eesti Päevalehe kirjutis keskendub vaatamata juriidilisele lahendusele aset leidvale emotsionaalsele vastasseisule: kellel on õigus välja anda ajakirja “Tallinn”. Konfliktsituatsioonis on ajaleht ära kuulanud ja esitanud mõlema poole (Nelli Abašina-Meltsi ja Evgenia Haponeni) seisukohad ning puht faktide esitamise aspektist on kirjutis üldjoontes järginud head ajakirjandustava. Samuti ei leia ASN, et kirjutis võinuks kahjustada MTÜ Vene Klubi, Rahvaliidu ja Evgenia Haponeni head nime.

Samas leiab ASN, et koos kõigi oma elementidega on kirjutis lugeja jaoks siiski eksitav. Pealkirja, foto ja selle allkirjaga, samuti viitega Rahvaliidu seotusele MTÜga Vene Klubi luuakse kontekst, milles Nelli Abašina-Meltsi esitatakse loos kui isikut, kellelt on (poliitilistel motiividel) kaaperdatud ajakirja “Tallinn” kaubamärk, ning millega eiratakse tõsiasja, et Nelli Abašina-Melts tegutses MTÜ Vene Klubi eelkäija juures ajakirja lepingulise toimetajana ja kes mingi aja vältel andis ka iseseisvalt välja ajakirja “Tallinn”, omamata selleks kaubamärgi valdaja luba. Rahvaliidu temaatika sissetoomine lisaks MTÜ Vene Klubi esindaja esitatud seisukohtadele tugevdab nimetatud konteksti, nihutades kirjutise tasakaalu Nelli Abašina-Meltsi toetavas suunas. Nendest aspektidest on Eesti Päevaleht rikkunud head ajakirjandustava.

Margarita Kornõševa,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi