Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 342
Registr. kuupäev 2.1.06
Kaebuse osapooled J.Saprõkin TV3 saate "Raport" (R.Kummer, 12.9.05) kohta.
Sisu Süüdlasena käsitlemine enne vastavat kohtuotsust, vastulause mittevõimaldamine, saate salvestise väljastamisest keeldumine
ASN lahend 16.03.06 Lahendita

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Jakov Saprõkini (OÜ Doriine) kaebust TV 3 saate “Raport” (saatejuht Raimo Kummer, 12.09.05) kohta. Saatelõik kõneles Rummu alevikus tolliametnike poolt avastatud salasigaretivabriku tegutsemisest.

Kaebuse järgi ei ole saates esitatud materjal, riigiametnike kommentaarid ja eeskätt saatejuhi kommentaarid tõele vastavad. Ajakirjanik ei ole kaebuse esitajale kui süüdistatavale poolele sõna pakkunud. Samuti on teda käsitletud saates kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Jakov Saprõkin heidab nii TV 3-le kui ka saate tootnud Filmimehele ette, et talle ei antud saatelõigust koopiat.

TV 3 ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et käesolevas kaasuses puudub võimalus otsuse langetamiseks. Kaebusele ei ole lisatud saate salvestist, mille esitamine on vastavalt ASNi kodukorrale kaebaja kohustus. Kaebuse laekumise ajal ei olnud kõnealune saade enam kättesaadav ka internetiarhiivis. Lisaks nähtub kaebusest, et ka kaebuse esitaja ise ei ole kõnealust saadet näinud ning kaebuses esitatavad seisukohad tuginevad vaid tuttavate vahendatud informatsioonile. Kaebuses on isegi saate eetrisoleku aeg toodud kujul “12.09.2005 või 15.09.2005”, mille järgi ei ole saade üheselt tuvastatav.

ASN sedastab, et ringhäälinguorganisatsioonil on kohustus säilitada saate kontrollsalvestis 20 päeva jooksul pärast eetrisse andmist. Seaduse järgi on ringhäälinguorganisatsioonil kohustus salvestis kontrollimiseks esitada kas kohtule või kultuuriministeeriumi levitalituse ametnikule. Seega ei ole ringhäälinguorganisatsioon kohustatud esitama saate salvestist puudutatud isikule ega ASNile.

Küll aga leiab ASN, et eetikakonflikti lahendamise huvides oleks nii ringhäälinguorganisatsioonil kui ka programmitootjal otstarbekas eneseregulatsiooni aspektidest lähtuvalt väljastada saate sisust puudutatud isikutele või ka sõltumatutele analüüsikeskustele (s.h. ASNile) saate salvestis, et leevendada saate eetrisolekust tekkida võinud pinged, ootamata sealjuures inimeste vastavasisulist pöördumist kohtu poole. ASNi hinnangul oleks selline avatud käitumine mõistlik isegi juhul, kui esmapilgul tundub, et saate suhtes esitatavad pretensioonid ei ole põhjendatud.

Margarita Kornõševa,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi