Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 330
Registr. kuupäev 8.4.05
Kaebuse osapooled Rae Vallavalitsus Kanal 2 (E.Mõttus, "Reporter", 16.03.05) kohta
Sisu EAEK p.-de 1.2., 1.4., 1.5., 3.5., 4.2., 4.4., 4.10., 4.11., 5.1. rikkumine
ASN lahend 12.5.05. Lahend: osaliselt tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Rae vallavalitsuse kaebust Kanal 2 saates “Reporter” (16.03.2005, reporter Elo Mõttus) edastatud uudislõigu kohta, mis puudutas Rae valla ja AS Elveso ning AS Water Ser vahelise veevärgi arendamise lepinguga seonduvaid küsimusi, sealhulgas väidetavat korruptsiooni.

Kaebuse kohaselt avaldas reporter saatelõigus korduvalt ebaõigeid ja mittetäielikke andmeid Rae vallavalitsuse tegevuse kohta seoses kõnealuse lepinguga, loodi Rae vallavalitsust halvustav kontekst ning kahjustati sellega Rae valla ja vallaametnike (s.h. vallavanema) mainet ning head nime. Kaebaja väidab ka, et saatelõigus ei käsitletud konflikti erapooletult ning et reporteri küsimused olid Rae valda süüdistava suunitlusega, kusjuures Rae valla esindajale ei antud piisavalt võimalust süüdistustele vastata.

Kanal 2 peadirektor Urmas Oru võtab oma selgituses ASNIle omaks faktivea AS Elveso asutamise aja kohta, kuid ei nõustu sellega, et ebaõige fakti avaldamine oleks kahjustanud Rae valla ja valla-ametnike head nime. Informatsiooni kohta, mis puudutas kriminaalmenetluse algatamist ametiseisundi kuritarvitamise uurimiseks, öeldakse selgituses, et selle õiguses ei olnud toimetusel põhjust kahelda, sest see pärines prokurörilt ning seosed konflikti põhjustanud lepingu ja Rae valla-ametnike vahele tõmbas prokurör.

Kanal 2 lükkab tagasi ka väite konflikti erapoolikust käsitlemisest. ““Reporteri” sissejuhatusele järgneb intervjuu prokuröriga, kes räägib kriminaalasja algatamisest ning sellele järgneb koheselt intervjuu vallavanemaga. Seejärel on intervjuu volikogu liikmega lepingu teemal, millele vastukaaluks antakse koheselt sõna vallvanemale, kes lükkab volikogu liikme poolt öeldu ümber. Seega oli uudislõigus ära kuulatud kõik osapooled, sh vallavanema seisukoht, kes sai loos kolm korda oma arvamust avaldada,” öeldakse selgituses ASNile. Kanal 2 vabandab Rae vallavalitsuse ees uudislõigus esinenud faktivea pärast ja on valmis Rae vallavalitsuse vastava soovi korral ka saates “Reporter” esitama informatsiooni AS Elveso asutamise täpse aja kohta.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 on puudutanud olulist ja keerulist probleemi, mis on seotud Tallinna ümbruse valdades elamute ehitamisega ja ehitajate, firmade ning valdade vaheliste lepingute ning võimalike korruptsioonijuhtumitega. Vaadeldava saatelõigu alguses luuakse varasematele juhtumitele viidates aga kontekst, mis seostab ka Rae valla-ametnikud korruptsiooniga. Seda tugevdab lisatud faktiväide, et vallavanema korter on juba läbi otsitud. Korruptsioonikahtlust, mis alguslõigus esitati, tugevdab ka prokuröri intervjuu, milles öeldakse, et leping sisaldas sätteid, mis võivad põhjustada vallale suure varalise kahju. Siiski ei väideta saatelõigus, et vallavanema suhtes oleks alustatud kriminaalasi (mille vastu kaebuses protestitakse).

Avaliku Sõna Nõukogu seisukoht on, et uudisloo alguses hinnangulise konteksti loomine (viide Kiili valla juhtide korruptsioonile) ei vasta hea ajakirjandustava reeglitele, sest Rae valla ametnike väidetav korruptsioon ei olnud saatelõigu edastamise ajaks tõendatud. Konfliktse teema puhul tuleb eriti tähelepanelikult järgida faktide neutraalse esitamise nõuet. Ka hinnangulise (käesoleval juhul negatiivse ja ette süüdistava) konteksti loomine on neutraalsuse nõude vastu eksimine.

Avaliku Sõna Nõukogu osundab ka, et kõnealuse juhtumi käsitlemisega on sündmustest ette rutatud ja esitatud on vihjeid, mida ei ole suudetud uudisloos piisavalt veenvalt faktidega tõestada (nt tegelik varaline kahju vallale ja selle tagajärjed). Allikakriitilisem suhtumine prokuröri esitatud informatsiooni aidanuks seda probleemi tõhusamalt vältida. Ebatäpsus AS Elveso asutamise ajaga on käsitletav eksitava fakti edastamisena (ajakirjanduse eetikakoodeksi p 1.4 rikkumine), mida möönab Kanal 2 ka ise.

Tasakaalustatuse osas ajakirjanduse eetikakoodeksi p 4.2 mõttes ASN vaadeldava antud saatelõigu puhul probleemi ei näe. Rae vallavanemale on antud viieminutilises lõigus kolm korda sõna vastuargumentideks. Samuti ei leidnud ASN saatelõigus vallavanema maine kahjustamist ega talle põhjendamatute kannatuste (koodeksi p 1.5 tähenduses) põhjustamist. Vallavanem peab avaliku elu tegelasena taluma avalikkuse kõrgendatud tähelepanu (p 1.6).

Eeltoodust lähtudes asus ASN seisukohale, et Kanal 2 on head ajakirjandustava rikkunud osaliselt (s.t mitte kõigis kaebuses tõstatatud punktides).

Prof. Epp Lauk
Avaliku Sõna Nõukogu esimees

Jalus Esilehele Tagasi