Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 303
Registr. kuupäev 25.3.03
Kaebuse osapooled Paap Suurmaa ajalehe "Kesknädal" (S.Römmeli lugejakiri "Täielik hämmastus tabas mind", 14.05.2003) kohta
Sisu kontrollimata faktid, laim, lugeja eksitamine. EAEK p.-de 4.1., 4.2., 1.4. rikkumine
ASN lahend 9.9.03. Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Paap Suurmaa kaebust ajalehe Kesknädal vastu seoses tema kohta Kesknädalas avaldatud lugejakirjaga “Täielik hämmastus tabas mind” (S.Römmel, 14.5.2003).

Kaebaja peab lugejakirja ebatäpse ja moonutatud info levitamiseks. Samuti väidab ta, et kriitilise materjali avaldamise käigus ei ole antud sõna talle kui konflikti ühele osapoolele.

Kesknädal ASNile selgitusi ei andnud.

ASN peab vajalikuks märkida, et ei anna hinnangut vaidluse sisulistele küsimustele ega oli pädev kontrollima kummagi vaidleva poole väidete õigsust. Vaadeldes Kesknädala tegevust lugejakirja avaldamisel, leiab ASN, et ajaleht on avaldanud tõsiseid süüdistusi sisaldava teksti, andmata sõna süüdistatavale poolele kommentaariks või vastulauseks. Kaebusest nähtub, et kaebuse esitaja ei nõustu enamiku lugejakirjas avaldatud faktiväidetega. Teema ühepoolne käsitlemine ei ole aga kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Kesknädal on rikkunud Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi punkte 4.2. (konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled) ning 5.1. (kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates). Sealjuures on Kesknädal ka varem sama teemat käsitledes avaldanud kaebuse esitajale oponeeriva isiku seisukohti kõnealuses küsimuses sarnasel viisil, mida on ASN varasemas lahendis (kaasus 293) juba tauninud.

ASNi hinnangul saanuks Kesknädal kõnealust eetilist konflikti vältida, valides vabalt erinevate ajakirjanduslike lahenduste vahel, näiteks avaldanud lugejakirja koos kritiseeritava kommentaariga, avaldanud toimetuseartikli vaadeldava vaidluse kohta vms.

Prof. Epp Lauk
ASN aseesimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi