Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 298
Registr. kuupäev 15.4.03
Kaebuse osapooled Viktor Andrejev ajalehe SL Õhtuleht (Kadri Paas "Ka seekord jäi Kremlis käimata! Riigikogulased kasutavad viimaseid tööpäevi maailmas ringi reisimiseks", 11.03.2003) ja juhtkiri "Reisihooaja lõpp" (11.03.2003) kohta
Sisu Kontrollimata faktid, väärinfo, lugeja eksitamine, maine kahjustamine
ASN lahend 28.5.03 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Viktor Andrejevi kaebust SL Õhtulehes 11. 03. 2003 ilmunud kahe artikli kohta, milles Viktor Andrejevit süüdistatakse selles, et ta kasutas viimaseid päevi parlamendi liikmena selleks, et reisida kaheks nädalaks Austraaliasse riigi raha eest.

SL Õhtulehes ilmunud artiklites väidetakse, et Viktor Andrejev kulutas 73 000 krooni Eesti riigi raha, et reisida Austraaliasse Rahvusvahelisele Õigeusu Assamblee istungile. Kaebuse kohaselt ei finantseerinud reisi Eesti riik, vaid Rahvusvahelise Õigeusu Assamblee sekretäriaat, mille liige ametlikult Andrejev on. Kaebusele on lisatud ka kutse koopia, millest nähtub, et kulud kandis tõepoolest mainitud sekretäriaat.
Kaebuse autor leiab, et ajaleht on teda solvanud ning tema mainet Eesti ühiskonna silmis kahjustanud.

SL Õhtuleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajakirjanik on esitanud oletuslikke kalkulatsioone, mille põhjendatust ei saa kontrollida. Ei ole toodud ühtki fakti, mis kinnitaks, et Andrejev reisis riigi kulul. Artiklis ei ole Andrejevile endale üldse sõna antud. Kuna ajakirjanik Andrejeviga ei suhelnud, ei saa välistada, et ta polnud ilmselt ka näinud Andrejevile saadetud kutset.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtuleht on rikkunud head ajakirjandustava, esitades valefakte ja kahjustades sellega inimese mainet. Samuti ei ole tugevaid süüdistusi esitavas artiklis antud sõna süüdistatavale. Sellega on SL Õhtuleht rikkunud Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi p. 1.2 (ajakirjandus teenib avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet), p. 4.1. (uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil) ning 4.2. (konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled).


Prof. Epp Lauk
ASN aseesimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi