Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 293
Registr. kuupäev 30.1.03
Kaebuse osapooled Paap Suurmaa ajalehe "Kesknädal" (Helgi Intso "Aidake! Majaomanik terroriseerib!, 19.06.2002) kohta
Sisu väärfaktide esitamine, tegelikkuse moonutamine, vastulausereeglite
rikkumine
ASN lahend 25.3.03 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas OÜ EverGreen Project esindaja Paap Suurmaa kaebust ajalehe Kesknädal kohta.

Kaebuse kohaselt avaldas Kesknädal kaks lugejakirja (19.06.2002 ja 04.09.2002), milles süüdistati majaomaniku OÜ EverGreen Projecti esindajat Paap Suurmaad üürnike terroriseerimises. Suurmaa kinnitab, et Kesknädalas ilmunud faktid ei vasta tõele. Suurmaa saadetud protest avaldati ajalehes kärbitult (välja on jäetud fakt, et ajalehes sundüürnikuna esinenud Helgi Intso on korteriomanik Lasnamäel) ning sellele lisati peatoimetaja Heimar Lengi kommentaar, et toimetus ei tegele lugejakirjades avaldatud faktide kontrollimisega.

Kesknädal oma seisukohta ASNile ei avaldanud.

ASN asus seisukohale, et Kesknädal on eriti jämedalt rikkunud head ajakirjandustava.

Kesknädal on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.4. (ajaleht peab hoolitsema selle eest, et ei ilmuks moonutatud, ebatäpne või eksitav informatsioon); 3.5. (ka siis, kui kirjutise autor on väljastpoolt toimetust, kontrollib toimetus faktide tõesust). Samuti on Kesknädal rikkunud kogu vastulause avaldamist käsitlevat koodeksi peatükki 5.

ASN osutab sellele, et toimetus vastutab kogu avaldatava materjali eest, sealhulgas lugejakirjades sisalduvate tõsiste süüdistuste paikapidavuse eest. Vajadusel tuleb toimetusel lugejakirjades toodud faktide õigsust täiendavalt kontrollida. Isiklikku kallaletungi ja solvangut sisaldavate kirjade või artiklite avaldamine ei teeni “avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta”, nagu sätestab eetikakoodeksi p.1.2.

ASN selgitas ajakirjandusliku uurimistöö käigus välja, et Helgi Intsole kuulub korteriosak elamuühistus Lasnamäel ning ta on ka sellesse korterisse sisse kirjutatud (ajal, mil elukoha registreerimist nimetati sissekirjutamiseks). Seega on artiklite-lugejakirjade autori tutvustamisel kuritarvitatud mõistet “sundüürnik”, kasutades seda vahendina majaomaniku esindaja suhtes negatiivsete hoiakute kujundamisel. Ka Kesknädala-poolne vastulause kärpimine selle fakti osas on käsitletav olulisel määral tegelikkuse moonutamisena, millega on toimetus asunud selgelt ühe vaidluspoole poolele.

Prof. Epp Lauk
aseesimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi