Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 290
Registr. kuupäev 4.12.02
Kaebuse osapooled Andrei Tali kaebus Pärnu Postimehe (Grete Naaber "Eluaegne vang astus laulatatud abiellu", 26.10.2002) kohta
Sisu kokkuleppest mitte kinnipidamine, moraalne kahju
ASN lahend 4.2.03 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Andrei Tali kaebust ajalehes Pärnu Postimees ilmunud artikli “Eluaegne vang astus laulatatud abiellu” (Grete Naaber, 26.10.2002) kohta.

Kaebuse kohaselt oli eluaegset vanglakaristust kandev Tali andnud ajakirjanik Grete Naaberile nõusoleku kajastada Pärnu Postimehes tema abielu sõlmimist ja laulatust vanglas (koos profiilis pildistatud fotodega). Pärast tutvumist avaldamiseks valmistatud materjalidega keeldus Tali nende avaldamiseks nõusoleku andmisest, sest materjal ei vastanud kokkulepitud tingimustele. Hoolimata sellest ilmusid lehekülje-suurused artiklid koos fotodega lisaks Pärnu Postimehele ka Postimehes ja Põhjarannikus. Kaebuse esitaja arvates on ajakirjanik sekkunud tema eraellu ning põhjustanud talle ja ta abikaasale põhjendamatuid moraalseid kannatusi. Avaldades abielu sõlmimist kajastava reportaaži asjaosaliste nõusolekuta, on kaebaja arvates ajakirjanik rikkunud ka nendevahelist kokkulepet avaldamise tingimuste kohta.

Pärnu Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Ajakirjanik Grete Naaber selgitas telefonitsi ASNile, et kokkulepe Tali abiellumise kajastamiseks saavutati vanglaametnike vahendusel, kusjuures lubadusi, mida kirjeldab kaebuse esitaja, ajakirjanik enda väitel ei andnud ega olekski saanud anda. Hiljem keeldus Tali artikli avaldamisest ning esitas ajakirjaniku kinnitusel soovi avaldada muusisulist informatsiooni, mida toimetus ja vanglaametnikud tõlgendasid ajakirjaniku kinnitusel Tali-poolse katsena meediaga manipuleerida. Pärnu vangla direktor Arvo Reedik teatas kirjalikult ASNile, et Andrei Tali andis tema juuresolekul nõusoleku enda abiellumise kajastamiseks ajalehes Pärnu Postimees. Pärast tutvumist materjalidega keeldus Tali nende avaldamisest, millise otsuse motiive vanglaametnik enda sõnul ei mõista.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Pärnu Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul oli Andrei Tali nõusolekut andes teadlik, et ta suhtleb ajakirjanikuga, kes vahendab tema abielu registreerimist avalikkusele. Kaebaja soov tutvuda teksti ja fotodega enne avaldamist, on aktsepteeritav, eriti, kui nii on eelnevalt kokku lepitud.

ASNil puudub võimalus kontrollida võimalike suuliste kokkulepete sisu. Käesoleval juhul loeb ASN veenvamaks ajakirjaniku selgitused, sest neid toetavad vanglaametniku seisukohad, samuti asjaolu, et ajakirjanikul ei ole võimalik vanglaruumes omavoliliselt ja vahendatud kokkuleppeid eirates tegutseda. ASN kokkuleppeid puudutavate võimalike arusaamatuste vältimiseks sõlmida niisugused kokkulepped kirjalikult. Kui intervjueeritaval on aga põhjust kahelda ajakirjaniku kavatsustes, võib ta alati intervjuu andmisest keelduda või selle andmise katkestada. Üldise reegli kohaselt kuulub juba antud intervjuu ajakirjanikule, kes ei ole kohustatud selle avaldamisest intervjueeritava nõudmisel loobuma.

Ajakirjanik Grete Naabri seletuse kohaselt ei olnud ta andnud ka lubadust, et Tali abiellumist käsitlev materjal ilmub ainult Pärnu Postimehes. Ajalehekontsernis töötav ajakirjanik ei saagi seda lubada, sest kontserni-siseselt on kõik materjalid kättesaadavad kõigile osalisajalehtedele ja ajakirjanduslike tekstide õigused ei kuulu üldjuhul ajakirjanikule. Samuti, nagu on ASN varem mitmel korral märkinud, ei takista miski teistel väljaannetel pärast materjali ilmumist kasutamast avaldatud informatsiooni omapoolseteks käsitlusteks.


Prof. Epp Lauk
aseesimees
esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi