Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 286
Registr. kuupäev 29.10.02
Kaebuse osapooled R.V. (endine AS Skankristall juhatuse liige) Eesti Ekspress (prof. M.-A. Raun "Tulevikulootusi paljastav näitus", 21.08.2002) kohta
Sisu Kontrollimata, ebatõesed faktid, ühekülgne artikkel
EAEK p.-de 1.4., 1.5., 3.5., 4.2., 4.4., 5.1 rikkumine
ASN lahend 19.11.02 Lahend: valdavalt tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas endise AS Skankristalli juhatuse liikme kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Tulevikulootusi paljastav näitus” (prof. Maie-Ann Raun, 21.08.2002) kohta.

Kaebuse järgi avaldatakse kirjutises ühekülgset ja ebatäpset informatsiooni, kontrollimata ja ebatõeseid fakte ning valesüüdistusi. Kunstiülikooli klaasikunsti osakonna juhataja annab negatiivseid väärtushinnanguid seoses firma kunstniku ametikoha kaotamisega, konkursside korraldamise viisi ning firma finantstegevuse kohta. Kaebuse esitaja lükkab ümber kõik ebatõesed faktiväited ning leiab, et toimetus ei ole piisavalt kontrollinud välisautori teksti.

Eesti Ekspress ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Prof. Maie-Ann Raun selgitas ASNile, et tal on kokkupuude Eesti klaasitööstusega, s.h. ASiga Skankristall juba pikemat aega, mistõttu talle on kajastatav valdkond väga tuttav. Ta valutab südant ligi 400-aastase Eesti klaasitööstuse tuleviku pärast ning kinnitab, et kõik esitatavad väited peavad paika.

Avaliku Sõna Nõukogu ei sea kahtluse alla prof. Rauna õigust võtta sõna küsimusis, mille suhtes ta südant valutab. Õigus arvamusvabadusele sisaldab siiski kohustust käsitleda fakte õigesti. ASN leiab, et lugupeetud klaasikunsti ekspert on kindlasti pädev hindama klaasitööstusettevõtte samme kultuurilistest aspektidest. ASNil puuduvad ka protsessuaalsed võimalused tõe väljaselgitamiseks seonduvalt kunstniku ametikoha kaotamisega ja konkursside korraldamisega ASis Skankristall.

Samas jääb ASNi hinnangul väide firma juhtkonna “kuritegelikust finantstegevusest” väljapoole autori ekspertteadmiste sfääri (kultuur, klaasikunst) ning selle süüdistuse tõenduseks pole artiklis toodud ühegi fakti.

Ajakirjanduseetika koodeksi p. 3.5. järgi kontrollib toimetus ka siis, kui kirjutise autoriks ei ole toimetuse töötaja, oluliste faktide õigsust. Käesoleval juhul ei ole toimetus seda piisavalt teinud.

Samuti tulnuks toimetusel pakkuda süüdistatavale (käesoleval juhul firma juhtkonnale) kohese kommentaari võimalust, kui artiklis peeti oluliseks kultuurikommentaari raames käsitleda ka firma finantstegevust. Praegusel juhul ei ole aga seda tehtud, mistõttu kirjutis edastab ühekülgset firma juhtkonda süüdistavat informatsiooni.

Sellest lähtudes asus ASN seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

Prof. Epp Lauk
aseesimees
esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi