Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 284
Registr. kuupäev 3.9.02
Kaebuse osapooled Arhitekt Kalle Vellevoog Virumaa Teataja (T.Herm "Lahemaa vaidleb arengu üle", 28.08.2002) kohta
Sisu kontrollimata faktid
ASN lahend 9.10.02 Lahend: tauniv

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas arhitekt Kalle Vellevoogi kaebust ajalehe Virumaa Teataja kirjutise “Lahemaa vaidleb arengu üle” (Toomas Herm, 28.08.2002) juures avaldatud foto kohta.

Kaebuse järgi on kirjutisele lisatud fotol kujutatud kaebuse esitaja perekonnale kuuluvat hoonet. Fotoallkirjas nimetatakse hoonet “väidetavalt ebaseaduslikult ehitatuks”, kusjuures Vihula vallavolikogu ei kiirustavat volikogu esimehe sõnul seaduserikkujat korrale kutsuma. Kaebuse esitaja kinnitusel on vaadeldav hoone ehitatud seaduslikult. Selle väite kinnituseks esitas kaebuse esitaja ASNile väljavõtte kinnitatud ehitusprojektist ja ehitusloast. Samuti ei ole teda kui süüdistatavat ära kuulatud. Vastulauset ei ole ajaleht avaldanud. Materjali avaldamisega on perekonnale põhjustatud põhjendamatuid kannatusi, seda enam, et pereliikmed on jäädvustatud avaldatud fotol. Kaebuses lisatakse, et see on juba teistkordne väide ajalehe poolt, et kõnealune hoone on ebaseaduslik.

Virumaa Teataja ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Vihula vallavolikogu esimees Enno Harmipaik ütles ASNile, et ta ei ole ajakirjanikuga kõnealuse hoone teemadel vestelnud, samuti ei ole tema kinnitusel volikogus sellest hoonest juttu olnud. Vihula valla keskkonna- ja ehitusnõunik Peep Tõnisson teatas ASNile, et kõnealuse suvila püstitamine on olnud seaduslik.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Virumaa Teataja on rikkunud head ajakirjandustava.

Väide ebaseadusliku ehitustegevuse kohta on tõsine süüdistus, mille puhul tulnuks kohe pakkuda vastulause võimalust süüdistatule. Ajaleht ei ole seda teinud. Samuti ei ole ajaleht avaldanud hilisemat vastulauset. Sellega on rikutud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 5.1 ja 5.3.

Samuti nähtub nii kaebuse esitaja esitatud dokumentidest kui ka ASNi-poolsest põgusast asjaolude uurimisest, et ajakirjanik ja toimetus ei ole piisava põhjalikkusega kontrollinud seonduvaid fakte. Sellega on rikutud koodeksi punkte 1.4 ja 4.1.

Tuginedes volikogu esimehe selgitustele, leiab ASN, et fotoallkiri on eksitav: volikogu esimehe üldisemad seisukohad planeerimisprobleemidest Lahemaal on toimetus asetanud konkreetse maja konteksti, luues sellega mulje, nagu kinnitaks volikogu esimees hoone ebaseaduslikku ehitamist. Sõna “väidetavalt” kasutamine ei anna õigustust väärfaktide levitamiseks.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi