Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 281
Registr. kuupäev 12.8.02
Kaebuse osapooled Inna Uit SL Õhtulehe kirjutise "Inna Uit ei jäta hilpugi selga" (Kadi Viljak, 5.8.02) kohta
Sisu kooskõlastamata teemakäsitlus, isiku tahtevastane kasutamine reklaamis
ASN lahend 11.09.02 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Inna Uit’i kaebust SL Õhtulehe kirjutise “Inna Uit ei jäta hilpugi selga” (Kadi Viljak, 5.08.2002) kohta.

Kaebuse järgi on kirjutis asjatundmatu ega ole kaebuse esitajaga kooskõlastatud. Fotomaterjali päritolu on teadmata ja sellele ei ole ka ajalehes viidet. Kaebuse esitaja hinnangul tehakse tema isiku eksponeerimisega reklaami Lasso baarile ning seostatakse teda ka prostitutsiooniga.

Ajaleht SL Õhtuleht Avaliku Sõna Nõukogule oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Inna Uit on avaliku elu tegelane vastavalt Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punktile 1.6 – ta on isik, kes teenib elatist enda isiku või loomingu eksponeerimisega. Seetõttu on õigustatud tavalisest suurem tähelepanu tema tegevuse vastu. Kirjutis on eeskätt kirjeldavat laadi, selles ei esitata Inna Uidile süüdistusi, mille puhul oleks vajalik võtta temalt kommentaare. ASN ei näe ka põhjust, miks vajanuks ajaleht avaliku elu tegelase avaliku tegevuse kirjeldamine asjaosalise kooskõlastust.

ASNi hinnangul ei ole vaatlusalune artikkel käsitletav reklaamina – ka mitte varjatud reklaamina. ASN nõustub, et korrektne on märkida fotode juurde nende autor, kuid käesoleval juhul on see küsimus pigem autoriõiguse kui ASNi pädevuse küsimus, sest kaebusest ei nähtu, et foto autori märkimata jätmine eksitaks lugejat või põhjustaks kaebuse esitajale kannatusi.

ASN ei näe ka otsest tekstist tulenevat alust tõlgendusel, nagu seostaks kirjutis kaebuse esitajat prostitutsiooniga.

Ajakirjaniku ja toimetuse ametioskuste suhtes hinnangu kujundamine on ASNi pädevuses niivõrd, kuivõrd madal professionaalsus võib kaasa tuua hea tava rikkumise. Käesoleval juhtumil ei näe ASN alust anda hinnangut ajakirjaniku ega toimetuse professionaalsele suutlikkusele.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi