Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 279
Registr. kuupäev 26.6.02
Kaebuse osapooled Demokraatliku Partei esimees Jaan Laas ajalehe Eesti Päevaleht (T.Koch "Mikiverid leidsid end Laasi parteist", 3.4.02) kohta
Sisu kontrollimata faktid, valeinfo, halvustav suhtumine, laim, vastulause moonutav lühendamine
ASN lahend 31.07.02 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Demokraatliku Partei esimehe Jaan Laasi kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Mikiverid leidsid end Laasi parteist” (Tuuli Koch, 3.4.2002) ja sellega seotud repliigi “Haritlased on hinnas” kohta.

Kaebuse järgi on kirjutis eksitav, sest moonutab tegelikke asjaolusid Eesti Sinise Erakonna reorganiseerimisest Eesti Demokraatlikuks Parteiks. Vale on kirjutistes toodud asjaolu, et rida kultuuritegelasi määrati parteisse tagaselja. Seejuures kärpis Eesti Päevaleht kaebuse kohaselt vastulauset ebaproportsionaalselt, jättes välja olulisi selgitusi.

Eesti Päevaleht oma seisukohta ASNile ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajaleht eksitab lugejaid, kui võimendab kultuuritegelaste asjatundmatust partei reorganiseerimise suhtes ning vahendab partei esimehe selgitusi mitteammendavalt. Sellega rikutakse ajakirjanduse tõesuse, aususe ja igakülgsuse põhimõtet.

Repliigis esitatud süüdistus ei tugine tõenditega tagatud faktilisele informatsioonile, sest Eesti Päevaleht ei ole avalikkusele esitanud andmeid, mille kohaselt oleks draamanäitlejad arvatud partei liikmete nimekirja võltsingute abil.

Jaan Laasi esitatud vastulause suhtes leiab ASN, et toimetus on seda kärpinud ebaproportsionaalselt ning jätnud välja esitatud süüdistuste kontekstis olulisi üksikasju selle kohta, kuidas kõnealused inimesed parteisse sattusid. ASN nõustub, et toimetus võis esitatud vastulauset pidada liialt pikaks (3 lk), kuid samas on ilmunud vastulause maht väiksem kui kasutati kriitikaks. ASN leiab, et vastulauses peab saama eksitavat informatsiooni ammendavalt selgitada. Vastulause ebaproportsionaalse kärpimisega ei arvesta toimetus lugejate õigustatud ootusega saada tõest, ausat ja igakülgset informatsiooni. Samuti demonstreerib toimetus sellega oma üleolekut nii vastulause esitajast kui ka lugejatest, kahjustades niiviisi ajakirjanduse usaldusväärsust.

ASN soovitab liiga pikkade vastulausete korral koostöös esitajaga määratleda selle maht ning paluda, et esitaja seejärel vastulause soovitud mahtu redigeeriks – nii saab mahu vähenemisel vastulause esitaja ise otsustada, millistele asjaoludele ta soovib keskenduda. Vastulause esitajad võiksid seda ise ka toimetuselt nõuda.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi