Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 265
Registr. kuupäev 04.12.01
Kaebuse osapooled Toivo Berg Eesti Ekspress (J.Filippov "Toivo Berg jälle vabaduses. Kauaks?", 15.11.01) kohta
Sisu ajakirjaniku rollikonflikt
ASN lahend 29.05.02 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Toivo Bergi kaebust ajalehe Eesti Ekspress kirjutise “Toivo Berg jälle vabaduses. Kauaks?” (Janar Filippov, 15.11.2001) kohta.

Kaebuse esitaja juhib tähelepanu asjaolule, et artikli autoriks on isik, kes oli õigusprotsessis kaebuse esitaja süüdistajaks ning nõustus tema vahi alla võtmisega kuueks kuuks. Samuti on kaebuse esitaja hinnangul artikkel tema suhtes erapoolik.

Ajaleht Eesti Ekspress ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu selgitas ajakirjandusliku uurimise käigus välja, et Janar Filippov töötas kuni 18. oktoobrini 2001 Tartu Prokuratuuris. Sellest lähtuvalt asus ASN seisukohale, et Eesti Ekspress ja ajakirjanik Janar Filippov on rikkunud head ajakirjandustava.

Kuigi artikli ilmumise ajal ei töötanud ajakirjanik enam prokurörina, oli ta artiklis kajastatava juhtumiga seotud õigusametnik. Oma seost kajastatava looga ei ole ajakirjanik avalikkusele deklareerinud.

Kirjutis on kallutatud isiku vastu, kellele autor oli õigusprotsessis vastaspooleks (süüdistajaks). Seetõttu ilmneb artikli avaldamisega autori rollikonflikt, mis on vastuolus eetikakoodeksi punktide 2.1. ja 2.3 mõttega.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi