Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 258
Registr. kuupäev 2.10.01
Kaebuse osapooled Integratsiooni Sihtasutus internetiportaali Delfi (Tulipunkt - V.Saar "Vene keel Tallinnast välja!", 25.9.2001) kohta
Sisu rahvustevahelise vaenu õhutamine
ASN lahend 19.12.01 Otsus: valdavalt vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Integratsiooni Sihtasutuse (juhataja Mati Luik) kaebust Delfi internetiportaalis avaldatud artikli “Vene keel Tallinnast välja!” (Voldemar Saar, 25.09.2001) kohta.

Kaebuse järgi ei ole toimetus kontrollinud arvamuse avaldaja usaldusväärsust (viide ajakirjanduseetika koodeksi punktile 3.5), rubriigi “Tulipunkt” žanr ei ole selgelt määratletud (viide punktile 4.1), sõnakasutus (“tiblad”) on rahvustevahelist vaenu õhutav (p 4.3) ning pealkiri eksitav, mis pealegi ei arvesta Eesti pealinna reaalset jaotust erikeelelisteks kogukondadeks (p 4.11).

Delfi peatoimetaja Mart Pukk selgitas ASN-ile, et toimetus kontrollis, et tegu on Voldemar Saare isikliku arvamusega. Lugejakirjade eristamiseks Delfi poolt toimetatud rubriikidest avas Delfi alamkategooria “Tulipunkt”, milles avaldatakse lugejakirju muutmata kujul. Muu hulgas on rubriigi tutvustuseks võrgus öeldud, et selles saab lugeja avaldada oma mõtteid “muutmata kujul ja mille sisu eest toimetus endale vastutust ei võta”. Tegemist ei ole uudisega, vaid arvamusega probleemi kohta, mida autor peab oluliseks, – mõttetu raharaiskamise ja keeleseaduse rikkumise kohta. Artikli pealkiri aga väljendab täpselt autori seisukohta.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et vaatamata Delfi püüdele end rubriigi sisust distantseerida, on ka rubriiki “Tulipunkt” lugejakirjade valimine ja paigutamine tegevus, millele laieneb toimetusvastutus ajakirjanduseetika koodeksi tähenduses. Vormiliselt (s.h. tehniliselt – näiteks artiklit Delfi abiprogrammi edasi saates) ei ole võimalik rubriiki “Tulipunkt” eristada teistest Delfi toimetatavatest rubriikidest.

Samas leiab ASN, et tekst on selgelt eristatav kui arvamus. Kõnealusele arvamusele ei saa rakendada eetikakoodeksi punkti 3.5, mis kohustab toimetust kontrollima kriitilise informatsiooni paikapidavust, sest vaidluse all ei ole kõnealuses arvamuses esile toodud faktid (kaebuses ei ole ühtegi vaidlustatud), vaid teksti stiil. Selles kontekstis nõustub ASN Delfi väitega, et pealkiri võtab kokku autori seisukoha.

ASN on seisukohal, et toimetus saab end käesoleval juhul distantseerida arvamusavalduse sisust, kuid ta jääb siiski vastutavaks avaldatava vormi eest. Vormi hulka kuulub ka sõna “tibla” kasutus. ASN-i hinnangul on sõnal “tibla” käesolevas kontekstis pigem poliitiline kui rahvusele viitav tähendus, mistõttu ei pea ASN selle sõna niisugust kasutamist tõsiseks hea tava rikkumiseks. Tegemist on pigem maitseküsimusega, mis ei kuulu ASN-i pädevusse. Toimetused peaksid siiski olema ettevaatlikud niisuguste sõnade kasutamisel, seda enam, et käesolev artiklis ei ole mõtte edastamiseks “tibla” kasutamine vältimatult vajalik.


Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi