Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 236
Registr. kuupäev 14.3.01
Kaebuse osapooled Tartu politseiprefekt R.Palu ajalehe Postimees (juhtkiri 21.2.01."Hoop politsei usaldusväärsusele") vastu.
Sisu arvamuse tuginemine väärfaktidele, vastulause lühendamine ja selle avaldamisega venitamine
ASN lahend 11.4.01 Otsus: tauniv tõestamata faktiväidete suhtes, vastulause avaldamise suhtes vabastav

OTSUS

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tartu politseiprefekti Raivo Palu kaebust Postimehe juhtkirja “Hoop politsei usaldusväärsusele” (21.02.2001) kohta, samuti toimetuse käitumise suhtes vastulause avaldamisel.

Kaebuse järgi on juhtkirjas (aga samuti samas ajalehenumbris ilmunud V.Päärti uudisloos “Tartu politseiprefektuur üritas statistikat enda kasuks väänata”) esitatud faktiväited selle kohta, et prefekti korraldusel on kuriteostatistikat moonutatud ning prefekt on seda teinud omakasupüüdlikel eesmärkidel, oletuslikud ja väärad. Samas tugineb sellel juhtkirja arvamus, mida kaebuse esitaja peab ebaproportsionaalseks ja motiveerimatult halvustavaks. Juhtkirja üleskutset prefekti karmilt karistada peab kaebuse esitaja käsitlemiseks kurjategijana enne sellekohast süü tuvastamist. Samuti leiab prefekt kaebuses, et tema esitatud vastulauset on toimetus kärpinud ning avaldas selle viivitusega alles 26. veebruaril.

Postimehe peatoimetaja Urmas Klaas juhtkirja sisu kohta tehtud etteheiteid ASN-ile antud selgituses ei kommenteerinud. Vastulause kohta selgitas peatoimetaja, et vastulause avaldati toimetuse reegli kohaselt kirjade rubriigis. Et pakutud vastulause tekst oli mahukam kui selleks võimaldatav ruum, siis leppis toimetus Tartu politseiprefektuuri pressitalitusega eelnevalt kokku avaldada tekst ilmunud mahus ja kujul. Vastulause ilmus peatoimetaja kinnituse kohaselt esimesel võimalikul ajal, sest 24. ja 25. veebruaril ajaleht ei ilmunud ja 23. veebruaril oli “Päeva kirjaks” aastapäevateemaline kirjutis.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealuses juhtkirjas on esitatud faktiväiteid prefekti tegevuse eesmärkide kohta, mida toimetus ei ole tõestanud ega tõenditega taganud. Postimehes avaldatud informatsioon prefektuuri ja prokuratuuri vahel tekkinud õigusliku vaidluse kohta kuritegevuse statistikas kajastamise üle ei ole täielik, selge ega täpne, mistõttu sellele rajatud arvamus ei teeni avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Lõpuks selgus aga Politseiameti sisejuurdlusest, et Tartu politsei tegelikult ei moonutanud statistikat (vt Postimees 3.03.2001). Seetõttu leiab ASN, et Postimees on juhtkirja avaldamisel rikkunud head ajakirjandustava.

ASN leiab ka, et põhjendamatute süüdistuste avaldamisega on prefekt Palule tekitatud põhjendamatuid kannatusi. ASN nõustub kaebuses esitatud seisukohaga, et ajakirjanduse kriitika on õigustatud vaid siis, kui tegemist on ainult faktidele, aga mitte oletustele rajaneva kriitikaga. Samas asus ASN seisukohale, et juhtkirjas sisalduv üleskutse prefekti karistada ei ole otseselt vaadeldav prefekti käsitlemisena kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Tegemist on pigem kriitilise arvamusega. Et see tugineb väärfaktidele, tuleb seda pidada lugejat eksitavaks.

Vastulause avaldamise suhtes leiab ASN, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Kuigi erinevates kirjutistes kokku on ajaleht prefekt Palut kritiseerinud oluliselt suuremas mahus kui oli prefektil kasutada selgituste andmiseks vastulauses ning vastulausest on välja kärbitud olulist infot sisaldav lõik, mis näitab arvuliselt kelmuste osakaalu (7,6%) kuritegevuse kogumahust Tartus, on Tartu politseiprefektuur oma pressiesindaja Kadri Palta kaudu aktsepteerinud vastulause avaldamist toimetuse pakutud kujul ja mahus, mistõttu ei ole asja hilisem vaidlustamine õigustatud. Samuti leiab ASN, et vastulause on avaldatud mõistliku aja jooksul arvates algartikli ilmumisest.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi